Šaastrad - Шастра, Шастры (põhiliselt veedade järgsel ajajärgul loodud õpetusraamatud - древние священные писания индуизма, содержащие учения риши, божественных мудрецов)
                                                                                        
Šaastri - шастри (hinduismi iidsete õpetusraamatute eksegeet - знаток Священных Писаний индуизма)
 
Šafi'i - шафиитский мазхаб (üks neljast islami õiguskoolkonnast, asutati imaam Šafi ibn Idrise (767-820) poolt, see kool on eriti levinud Kagu-Aasias ja Lähis-Idas - одна из школ исламского права, основана имамом Шафии ибн Идрис (767-820), данной школы придерживаются арабы Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии)

Šahada (araabia - "tunnistus") - шахада (араб. "свидетельство") (esimene islami viie tugisamba tunnistus (usutunnistus) - первый столп ислама, свидетельство, которое произносит человек перед принятием ислама)
                                                                                        
Šahadatain (araabia "2 usutunnistust") - шахадатан (араб. "2 свидетельства") (1. tunnistan, et ei ole jumalust peale Jumala ja 2. tunnistan, et Mohammed on Tema sõnumitooja - две части единой мусульманской формулы: "свидетельствую, что нет бога, кроме Бога, свидетельствую, что Мухаммед - посланник Бога")                                                                                        
Šahid (araabia - "tunnistaja") - шахид (араб. "свидетель") (märter islami usu eest - мученик за исламскую веру)                                                                                        
                                                                                                                                
Šakerism (inglise shake - "värisema, kõikuma") - шейкерство (движение шейкеров) (от англ. shake - "трясти, трястись") (kristlik sekt, asutati Ameerikas aastal 1774 harimatu vabrikutöölise Ann Lee (sündinud Manchesteris) poolt, väitis enda olevat Issanda naiseliku poole, praktiseeriti "šakeristide tantsu" - ekstaasi viiv tants koos palvetega - секта основанная в США в 1774 г., основательницей является Энн Ли, неграмотная текстильщица из Манчестера, пережив ряд "откровений", стала считать себя женским ликом Господа , основным принципом секты является целибат, проповедуют пацифизм, своеобразный танец шейкеров сочетает в себе молитвенный экстаз и психологическую разрядку)
                                                                                         
Šakeristid - шейкеры (трясуны) (šakerismi või ema Ann Lee järgijad, arvasid et Jumalani võib jõuda ainult tsölibaadi ja meele parandamise kaudu - сторонники движения шейкеров и их лидера матери Энн Ли, считали, что единственно верной дорогой к Богу является целибат и покаяние) 
                                                                                       
Šakjamuni (sanskr. "Šakia tark") - Шакьямуни (санскр. "мудрец из рода Шакья") (budistlikus mütoloogias seni viimane maapealne dharmat kuulutanud buda, kellest sai alguse budism, Š. mütoloogilise kuju aluseks on kahtlemata ajalooline isik (560-480 eKr.), budismi rajaja, kes elas Põhja-Indias I aastatuhande keskel eKr. - в будд. мифологии последний земной будда проповедовавший дхарму, его проповедь положила начало возникновению буддизма, Ш. (560-480 до Р.Х.), как основатель буддизма - реальное историческое лицо, проживший всю свою жизнь на севере Индии)
                                                                                        
Šakra - Шакра (budistlikus mütoloogias peajumal devaloka kolmekümne kolme jumala seas - в буддийской мифологии бог-управитель 33 небес, идентичен с ведийским Индрой)

Šakti (sanskr. "jõud, energia") - шакти (санскр. "сила, энергия") (hinduismis naiselik aktiivne energia, Püha Ema (Jumalik Ema) - женское творчески-энергетическое начало, наибольшее значение имеет в тантризме и шиваизме) 
                                                                                       
Šaktism - шактизм (hinduismis emajumalanna austamine - поклонение божественной матери в индуизме)
                                                                                        
Šamaan (evengi tüvest sa - "teadma") - шаман (эвенги sa - "знать")(isik, kellel on kaasa sündinud, õpitud või üleloomulike jõudude või olendite antud võime astuda ühendusse väljaspool inimeste maailma asuvate jõudude  või vaimudega, selleks viib šamaan ennast transiseisundisse, kasutades erinevaid tehnikaid nagu laulmine, tantsimine, trummilöömine, hallutsinogeensete ainete manustamine - особый человек способный в состоянии транса входить в контакт с населяющими мир духами) 
                                                                                         
Šamanism - шаманизм (vaimude maailmaga suhtlemine eriliste vahendajate teatud ekstaatiliste teadvuseseisundite kaudu - примитивная языческая религия, исходит из необходимости умения общаться с духами населяющими этот мир, как добрыми, так и злыми, посредниками являются шаманы, якобы обладающие способностью общения в состоянии транса)
                                                                                                                                                                              
Šambhala - Шамбала (vadžrajaana mütoloogias müütiline maa, esmakordselt mainitakse S. "Kalacakratantras" (10. saj. pKr.), teosoofia versiooni järgi elavad seal "mahatmad" - maailma vaimse arengu juhid - полулегендарная страна, первое упоминание о ней встречается в тексте Калачакра-тантры (10 век после Р.Х.), теософия изображает Ш., как тайное обиталище "махатм" - руководителей духовного прогресса мира)
 
 Šaria (šariaat) - шариа (шариат) (islami seadus, mis on rajatud Koraanile ja prohvet Muhammedi õpetustele - "религиозный закон", совокупность религиозных, нравственных, юридических и бытовых норм мусульман)                                                                                        
                                                                                      
Šariputra (sanskr. "Šari poeg") - Шарипутра (санскр. "сын Шари") (budistlikus mütoloogias üks kahest peamisest Šakjamuni õpilasest - один из двух главных учеников Шакьямуни, среди учеников Будды его признавали высшим в мудрости)
                                                                                        
Šatarupa (sanskr. "mitmesajanäoline") - Шатарупа (санскр. "имеющая сто форм") (India mütoloogias maailma esimene naine - в индийской мифологии первая женщина на земле) 
                                                                                       
Šavuot-nädalatepüha (nelipüha) - Шавуот (евр. "недели") (tähistab Jumalalt Moosesele Siinai mäel kümne käsu andmist, peetakse 7 nädalat pärast Pesahi (Paasapüha) - через 7 недель после праздника Песах евреи получили Тору на горе Синай, что и ознаменовало собой их полное освобождение, в этот день читается библейская книга Рут)                          
Šeik - шейх (sufide vaimne õpetaja - старец, настоятель духовного ордена у мусульман)
                                                                                        
Šekina (heebrea šakan - "kellegi juures elama") - шекина (евр. "присутствие Божие") (juutidel üks armastatumaid sünonüüme Jumala kohta, Tema "naiselik" pool - согласно каббалистического толкования "женская" сторона Бога)                                                                                        
                                                            
Šema Yisrael ("Kuula, Iisrael!") - Шема Израэль ("Слушай, Израиль!") (iidne juudi palve (viies Moosese raamat: 6-4) - древняя еврейская молитва из Книги Второзакония: 6-4)

Šhina (juudi "viibimine, asumine") - шхина (евр. "пребывание, проживание") (mõiste, millega judaismis määratakse tingimuslikult Jumala "asukohta" teatud hetkel - в иудаизме одно из имëн Бога, Божественное присутствие, употребляется фигуративно для обозначения Бога в определенное время в определенном месте)
                                                                                        
Šiiidid - шииты (Šiat Ali ehk Ali partei, arvasid, et Muhammadi järglaseks peaks saama tema lähim sugulane - onupoeg ja väimees Ali - последователи направления в исламе считающие единственно законным духовным преемником пророка Мухаммеда только Али и его потомков) 
                                                                                       
Šikhara - сикхара (džainistide templi peatorn, kujutab maa ja taeva vahelist sidet - главная башня джайнисткого храма)                                                                                        
                                                                            
Šingon - шингон (Jaapani budismi tantristlik vorm - буддизм эзотерического направления в Японии)
                                                                                         
Šinkyo - синкё (püha sild, mis eraldab jaapani templi pühitsetud maa-ala välisest ilmalikust maailmast - священный мост перед японским храмом в память о чуде с монахом Сёдо) 
                                                                                       
Šin kyoha šinto - син кёха синто (šinto religiooni uus sekt - новая секта сектантского синтоизма) 
                                                                                       
Šinto (jaapani "Jumala tee") - синто, синтоизм (яп. "путь богов") (jaapani usund, mille eesmärgiks on kami ja esivanemate tahte elluviimine peres, kogukonnas ja riigis - национальная религия японцев, инкорпорировшая культ предков и развившаяся под влиянием буддизма, конфуцианства и даосизма)
                                                                             
Širk - ширк (suurim patt islamis: Jumala kõrval kellegi või millegi jumalikustamine - поклонение идолам в исламе, "Воистину, Аллах не прощает, когда веруют в других Богов кроме него,..." Сура" Ан-Ниса", 4:116)
                                                                                        
Šiva ("seitse") - "шива" ("семь") (juutidel 7-päevane lein - семидневный траур сразу же после погребения у евреев)
                                                                                        
Šiva - Шива (hinduismis üks Jumala kolmikaspektist, hävitaja ja uuendaja, kellel on mitmeid avaldusvorme ja nimesid - один из трëх главных богов индуистской троицы, воплощение космических сил разрушения, покровитель йоги, йогов и аскетов)
                                                                                        
Šivaism - шиваизм (hinduismi üks kolmest põhilistest voolust, austatakse jumal Šiva, julm jumal, hävitaja ja purustaja - одно из трех главных (наряду с вишнуизмом и шактизмом) течений в индуизме, почитается Шива как высший всемогущий бог)                                                                                        
          
Šloshim ("kolmkümmend") - шлошим ("тридцать") ( juutidel 30-päevase  leina teine periood, algab peale šivat - вторая стадия траура у евреев начиная с 7-го дня по 30-й после похорон) 

Šma - шма (juudi usutunnistus - стихи из Пятикнижия, содержащие провозглашение идеи монотеизма)                                                                                        
                                                                                       
Šmita - шмита (seitsmes ehk sabatiaasta - седьмой год семилетнего цикла у евреев, "субботний год",  запрещается обрабатывать землю и собирать урожай) 

Šofar - шофар (jäärasarvest tehtud pasun, puhutakse Uusaastapühal (Roš Hašana), Yom Kippuri päeval (Suur lepituspäev) ja Eluli ajal (juudi kalendriaasta viimane kuu) - бараний рог, в который трубят в день Рош-Хашана (Новый год), в месяц Элул (предшествует Новому году) и на исходе Йом-Кипур (Судный день)) 
                                                                                                                                          
Šohet - шохет (õpetatud mees, kellel on õigus tappa loomi (ohverdamiseks) vastavalt juudi seadusele - квалифицированный резник скота согласно требованиям Закона у евреев)   
                                                                                     
Šrinerid - шринеры (USA tuntuim vabamüürlaste ühing, asutati aastal 1871 New Yorgis, avatud ainult 32. ja templirüütlite astmega liikmetele, liikmete arv on natukene alla miljoni, kasutavad islamile omaseid rituaale, sealhulgas idamaiseid kostüüme, tegelevad aktiivselt heategevusega - масонская организация, основанная в 1871 г. в США, открыта только для масонов 32 уровня и храмовников, используют арабскую символику и ритуалы)
                                                                                        
Štibl - штибл (hassiitide palveruum - частный дом для молитвы у приверженцев хассидизма) 
                                                                                       
Šul - шул (aškenazi juutide sünagoog - название синагоги у евреев ашкенази)
                                                                                        
Šunjavaada (sanskr. šunja - "tühjus") - шуньявада (санскр. шунья - "пустота") (vt. Maadhjamika - см. мадхьямика) 
                                                                                       
Švetambara ("valgega rüütatud") - шветамбары ("одетых в белое") (džainausu sekt, arvavad, et tähtis on ainult vaimne eraldatus, kantakse valgeid riideid tihtipeale koos suukattega, kartes liiga teha isegi kihulasele  - одно из основных направлений джайнизма, настаивают на ношении монахами белых одежд и белых ротовых повязок, боятся причинить вред даже мошкам)