Jaakobus, Alfeuse poeg - Иаков Алфеев (Jeesuse jünger-apostel - один из 12 апостолов Иисуса Христа)
                                                                                        
Jaakobus, Sebedeuse poeg - Иаков Зеведеев (Johannese vend, Jeesuse jünger-apostel - брат Иоанна, один из 12 апостолов Иисуса Христа)
                                                                                        
Jaakobus Õige - Иаков Справедливый (Jeesuse vend, tal oli juhtiv koht Jeruusalemma algkoguduses, hukati 62.a. juutide poolt - брат И. Христа, первый епископ Иерусалимский, был сброшен со стены иудеями в 62 г. после Р.Х.)

Jaanikaunapuu (jaanileivapuu) - кератония (греч. kerátion - "плод кароб") (Eenoki (Noa vanavanaisa) apokrüüfilises raamatus mainitakse kui Eedeni hea ja kurja teadmistepuud, millest sõid Eeva ja Aadam, eirates sellega Jumala poolt antud käsku - райское дерево познания добра и зла (плоды которого незаконно вкусили Ева и Адам), упоминаемое в апокрифической книге Еноха)
                                                                                        
Jah - Джа (rastafaride Jumal - имя Бога у сторонников Раста)
                                                                                        
Jakša (sanskr. "kiirus") - якша (санскр. "быстрый") (jakšad on hinduismis pooljumalad, kes viibivad põhiliselt metsades, aasadel, põldudel jne., võivad teha inimestele nii head kui ka halba, seepärast peeti vajalikuks neile midagi ohvriks tuua - в индуизме демоны, "хозяева местности" - леса, горы, источника, полубоги, как правило благосклонные, но иногда наделяются демоническими чертами)
                                                                                        
Jama - Яма (budistlikus mütoloogias surmajumal - в древне-индийской миф. владыка подземного мира, царства мертвых, в буддизме - бог смерти, решающий судьбу человека после смерти)
                                                                                        
Jan Nepomuk - Ян Непомуцкий ((1350-1393) Tšehhimaa rahvuslik pühak, uputati kotis Vltava jões kuningas Vatslav IV käsul - (1350-1393) национальный святой Чехии, по приказу чешского короля Вацлава IV был казнен - брошен в мешке в реку Влтава)
                                                                                          
Jansenism - янсенизм (katoliiklik usuvool Prantsusmaal 17. ja 18. sajandil, sai oma nime hollandi teoloogi C. Janseni (1585-1638) järgi, kes väitis, et Jeesus valas oma verd ainult väljavalitute eest, aastal 1713 keelustati jansenism Prantsusmaal - неортодоксальное течение среди католиков Франции и Голландии 17-18 вв.,возникло по имени голл. теолога К. Янсена, который в своей книге об Августине опубликованной в 1640 г. утверждал, что Христос пролил кровь не за всех людей, а только за избранных, прекратило свое существование во франции после франц. революции, в Голландии действуют до сих пор после слияния с нем. старокатоликами)                                                                                        

Jansenistid - янсенисты (jansenismi pooldajad, hollandi teoloogi C. Janseni nime järgi - последователи янсенизма по имени голл. теолога К. Янсена)
                                                                                        
Jarmulke - ярмулка (vt. kippa - то же что кипа)
                                                                                        
Jeehova - Иегова (Jumala pärisnimi Vanas Testamendis - имя, которым Бог называет себя в Ветхом Завете, имя означает вечную верность Бога заключенному союзу)                                                                                        
Jehoovatunnistajad - свидетели Иеговы (protest. usulahk, liikumise rajas Charles T. Russell(1852-1916), kellel puudus akadeemiline haridus teoloogia ja piiblikeelte alal ja kes ei olnud kunagi läbi teinud korralikku piibliõpet, Jehoovatunnistajad eitavad Kristuse jumalikkust ja Piibli õpetust põrgu ja igavese karistuse kohta - протестантская секта, созданная в начале 20 в. в США владельцем галантерейных магазинов Ч. Т. Расселом (1852-1916), поклоняются одному из многих имëн Бога, считая это имя как полностью отвечающее сущности Творца, отрицают личность Святого Духа, отвергают Троицу и божество Иисуса Христа, характерной чертой секты является ожидание скорого конца света)                                   
                                                     
Jehovism - иеговизм (vt. Jehoovatunnistajad)
                                                                                        
Jezidism - езидизм (usund, mille tekkimisile XIV saj. avaldasid mõju sellised religioonid nagu zoroastrism, judaism, kristlus ja islam, usundi järgijad - jesiidid elasid peamiselt Mesopotaamias, aga türklaste poolt tagakiusamiste tagajärjel XX saj. olid hajutatud üle kogu maailma, käesoleval ajal neid on umbes 2 mln. inimest - вероучение, окончательно сложившееся к XIV-XV векам и вобравшее элементы зороастризма, иудаизма, христианства и ислама, местом обитания езидов была Месопотамия, но в связи с гонениями со стороны турок-мусульман в начале XX в. они рассеялись по всему миру, приблизительная численность езидов на сегодняшний день составляет около 2 млн. человек)                             
                                                           
Jeesuse Püha vere õdede kongregatsioon - конгрегация миссионеров Пресвятой Крови (1815.a. rajas koka pojana sündinud ordupreester Gaspare del Bufalo Itaalias Congregazione del Preziosissimo Sangue, sangvinistidele ehk verevendadele ja vereõdedele on südamelähedased veremüsteeriumiga seostatavad kirjakohad Piiblis (1 Mo 4:10, IIm 5:9, jt.), vereõed täidavad sotsiaalset ja missioloogilist kohust Ida-Euroopas ja lõunapoolkeral - основал в 1815 г. в Италии миссионер-священник  Гаспаре дель Буффало, для проведения миссионерской деятельности и социальных программ)
                                                                                         
Jeesus Kristus (Jeesus - kreeka vorm heebreakeelsest nimest Joosua - "Issand päästab", Kristus - kreeka "võitu, salvitu" sama, mis heebrea Messias) - Иисус Христос (Иисус - греч. форма евр. имени Йешуа - "Бог помощь, спасение", Христос - перевод на греч. с арам. мессия - "помазанник") (kristlaste uskumuste järgi Jumala Poeg ja Jumal, Püha Kolmainuse teine isik ühelt poolt ja Neitsi Maarjast Püha Vaimu pealetulemise kaudu sündinud ja maa peal elanud täiuslik inimene teiselt poolt; Kristusel oli kaks loomust ja kaks tahet - mõlemad samaaegselt jumalikud ja inimlikud , Jeesus-jutlustaja umbes kolm aastat kestev missioon lõppes kannatuste ja ristisurmaga, mida Ta võttis vastu vabatahtlikult, aga juba kolmandal päeval tõusis Ta surnuist üles, läks Taevasse ja lubas aegade lõpul tagasi tulla, et mõista kohut ja teha maailm uueks - согласно верованиям христиан Богочеловек, с одной стороны как Бог, второе Лицо Святой Троицы  вместивший в себя всю полноту божественной природы и с другой стороны, как "сын человеческий" родившийся на Земле от Девы Марии и Святого Духа, помимо двух естеств, Божественного и человеческого имел также и две воли, после примерно 3 лет проповеди в Галилее (Северная Палестина) пути спасения добровольно принял мученическую кончину на кресте, через 3 дня воскрес и  по проишествии ещë 40 дней вознëсся на небо, обещая вернуться в день и час нам неизвестный)

Jeesuse Kristuse mošee - мечеть в честь Иисуса Христа (esimene islami pühakoda, mis nimetati Jeesus Kristuse auks, asub Magabas (Jordaania pealinna Ammani lähedal) - мечеть в г. Магаба (к югу от столицы Иордании г. Амман), ставшая первым исламским культовым сооружением, названным именем Иисуса Христа)
                                                                                       
Jeesuse Kristuse vennad ja õed - братья и сëстры Иисуса Христа (Uues Testamendis Neitsi Maarja kihlatu, püha Joosepi lapsed (neli poega ja kaks tütart) esimesest abielust - в Новом Завете дети (всего 4 сына и две дочери) мужа Девы Марии, святого Иосифа Обручника от его первого брака)

"Jeesuse naise evangeelium" - "Евангелие от жены Иисуса" (fragment "iidsest kopti papüürusest", mis avaldati esmakordselt 2012. aastal, kuid hiljem leiti, et tegemist on võltsinguga - фрагмент "древнего коптского папируса" впервые опубликованного в 2012 году но позже признанного подделкой)

Jeesuse röster - тостер Иисуса (röster, mis röstib leivale Jeesuse kujutise, loodi USAs aastal 2011 Galen Dively poolt - сконструирован американцем Galen Dively в 2011 году, при поджаривании хлеба оставляет чёткое изображение Христа)

Jeesuse tuunika - aржанта (pikk, jagamatu (ilma õmblusteta kootud ühes tükis) tuunika, mida Jeesus kandis teel Kolgatale; asub püha Denissi kirikus Pariisi eeslinnas Argenteulis - туника (без шва) на Христе во время Его крëстного пути на Голгофу, находится в церкви св. Дениса в пригороде (Аржантей) Парижа)
                                                                                        
Jeesuspalve - Иисусова молитва (kristlaste lühike palve: "Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu mulle patusele" - короткая молитва у христиан: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго")

Jellinge raidkirjadega rahnu -  Камни Еллинга (датский : Jellingstenene) (Taani riigi sünnitunnistus, 10. sajandi keskpaigal lasi Harald Sinihammas Jellinge kividele raiuda, et „tema tegi daanid kristlasteks“ - резные рунные камни 10 века, ассоциируются с созданием Дании как национального государства. На одном из камней упоминается преобразование Дании из норвежского язычества и процесс христианизации, с изображением распятого Христа)
                                                                                        
Jeremiaanid - последователи израильского пророка Иеремия (Iisraeli prohvet-preester Jeremija järglased)
                                                                                        
Jeremija - Иеремия (Vana Testamendi suur prohvet, teenindas Jumalat Juuda kuninga Joosija päevil (7. saj.) kuni juudi rahva ümberasumiseni Egiptusemaale - ветхозаветный пророк, служил Господу более 40 лет с 13-го года (624 до Р.Х.) царя Иосии и до переселения израильского народа в Египет, где и умер)                                                                                        

Jeruusalemm (heebrea - Yerushalayim, araabia - Al-Quds) - Иерусалим (на иврите Yerushalayim, араб.  Al-Quds) (judaistidele, kristlastele ja islamiusulistele maailma kõige püham linn - Святой город для представителей трех разных конфессий: иудаизм, христианство и мусульманство)
                                                                                        
Jesaja (juudi jesa jahu - "Jahve - lunastus") - Исайя (евр. еса яху - "Ягве - спасение") (Vana Testamendi suur prohvet (759-698), manitses rahvast tõsiseks patukahetsuseks, kuulutas ette Emmaanueli sündi - ветхозаветный пророк между 759-698 г., выступал против лицемерной набожности отпадающего народа, его называют евангелистом Ветхого Завета)                
                                                                        
Jesajaanid - последователи израильского пророка Исайа (Iisraeli prohvet Jesaja järglased )
                                                                                        
Jesuiit - иезуит (Jesuiitide ordu liige - член ордена иезуитов)
                                                                                        
Jesuiitide ordu - иезуитский орден (asutas 1534.a. Ignatius Loyola, ordu eesmärgiks oli võitlus reformatsiooniga, kloostreisse ei eraldu, tegutsevad ilmalike hulgas - монашеский орден Римско-католической церкви, учреждëн в 1534 г. Игнатием Лойолой, который ввëл новый обет - бесприкословное повиновение папе Римскому)
                                                                                       
Ješiva - Ешива (Talmudi akadeemia - высшая еврейская духовная академия)
                                                                                        
Jetavaniya - джетавания (sthavira koolkonna kool, tekkis 4. saj., eraldusid Abhayagirivasinidest (need omakorda eraldusid Mahaviharastest) - ветвь школы стхавиравада, отделились в 4 в. от школы Абхаягири (данная школа в свое время отделилась от школы Махавихара))
                                                                                        
Jevfemiidid - евфемиты (messaliaanide järgijad - одна из сект мессалиан)
                                                                                        
Jevnomiaanlus - евномианство ( по имени Евномия - епископа и основателя секты) (piiskop Evnomi järgi sektantlik õpetus, järgijad eitasid Jumala Sõna ja Jumala Poega, arvasid, et Jumala Poeg on loodu - одна из арианских сект, возвеличивали Отца,  отрицая божество Слова, Божьего Сына, считали Отца бессмысленным богом, не могущим себя выразить, а Сына всего лишь творением)
                                                                                        
Jevhiidid (kreeka "palvetavad") - евхиты (греч. "молящиеся") (kristlik sekt, tekkis 4. saj. Süüria ja Väike-Aasia kloostrites, sekti järgijad arvasid, et pääsemise tee on ainult läbi palve, kõike materiaalset pidasid kurjaks - христианская монашеская ересь, секта появилась в 4 в.  монастырях Сирии и Малой Азии, считали молитву единственным средством ко спасению, все материальное считали злом, растворились в богомильской ереси 12 в.)
                                                                                        
Jina ("vallutaja, võitja") - джина ("победитель")(džainausu askeet-munk, kes on saanud kõiketeadjaks - в джайнизме титул, который носят джайны сумевшие победить себя, свои страсти)
                                                                                        
Jinja šinto - дзиндзя синто (rahvalik templi usuliikumine - храмовый синтоизм)
                                                                                        
Jizo - Дзидзо (bodhisattva, kes pidavat kaitsma lapsi ja aitama surnud loodete hingi - очень популярный буддийский святой в Японии)                                                                                        

Jizyah - джизия (islami riigis kodanikumaks, mida peavad maksma mittemoslemid oma õiguste kaitseks - подушный налог обязательный для всех немусульман проживающих в исламских странах)
                                                                                        
Joann, Kroonlinna püha õiglane - Иоанн Кронштадский, святой праведный (vene pühak, Õigeusu kiriku preester, sündis 1829. aastal Arhangelski lähedal, suri 1908. aastal Kroonlinnas, kuulutati pühakuks 1990.a., preestritöö kõrval aitas palju vaeseid , kogudes neile raha ja organiseerides hooldekandeasutusi ja haiglaid, eriline koht tal eesti õigeusklike südametes, sest just tema õnnistusel alustati Pühtitsa kloostri peakiriku ehitust - русский святой (канонизирован в 1990 г.), протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, род. в 1829 г. , скон. в 1908 г. и был погребен в Санкт-Петербурге, отец Иоанн отдал много сил заботе о бедных, благоустраивая для них приюты и больницы, сыграл значительную роль в распространении православия в Эстонии, по его благославлению началось строительство собора Пюхтицкого Успенского женского монастыря  )                                          
                                               
Jo-e - дзоэ (shintoistliku preestri tseremoniaalne rüü - церемониальная одежда священника синто)
                                                                                        
Jofiel - Иофиил (peaingel, tarkuse ning valgustumise ingel - из чина архангелов, ангел озарения и мудрости)
                                                                                        
Püha Johannese ordu rüütlid - иоанниты (Malta ordu rüütlid - рыцари Мальтийского ордена)

Püha Johannes Paastuja - Св. Иоанн  IV Постник  (Konstantinoopoli patriarh (582–595), õigeusu kirikus tuntud patukahetsuse nomokaanoni koostajana - Патриарх Константинопольский (582–595), известен в Православной Церкви как составитель Покаянного номоканона (епитимийника))

Johannes Redelikirjutaja (Klimakos) - св. Иоанн Лествичник (suri 649. aasta paiku, Siinai mäe kloostri iguumen, kuulsa raamatu "Vooruste redel" (kreeka "Klimax") autor, kelle mälestuspäev on 30.märtsil ja lisaks Suure Paastu neljandal pühapäeval - около 649 г., игумен Синайского монастыря, является автором "Лествицы" (от слав. "лестница") - аскетической книги по нравственному самоусовершенствованию, почитается 30 марта и в 4-е воскресение Великого поста)
                                                                                        
John Wyclif - Виклиф Джон ("reformatsiooni koidutäht", usupuhastuse eelkäija, elas ja tegutses 14. saj. Inglismaal, protesteeris paavstivõimu ja eriti indulgentside vastu, aitas kaasa Piibli tõlkimisele inglise keelde - английский реформатор (1320-1384), решительный противник папства и монашества, помог в переводе Библии на английский язык)                                         
                                                
Jooga (sanskr. "ühendus") - йога (санскр. "единение, воссоединение") (mõiste, mis väljendab pigem jumalaga ühenduses olekut, kui vahendit selle oleku saavutamiseks - единство с богом и путь достижения этого единства, духовная или физическая практика или дисциплины направленные на обретения контроля над умом и чувствами и облегчающие духовное слияние души с богом)
                                                                                        
Jooga tantra - йога тантра (sisepuhastuse tantra - йогическая медитация)
                                                                                        
Joogatsaara - йогачара (mahajaana budismi koolkond, tekkis 3. sajandil pKr., koolkonna üldine eesmärk oli loobuda igasugustest püüdlustest ülimalt puhta teadvuse saavutamiseks -  школа буддизма махаяны, возникла в 3 в. после Р.Х.,  развита концепция исключительной значимости чистого сознания являющееся целью человеческих стремлений)                                       
                                                  
Joogi - йог (mees- või naissoost mõtluse harjutaja - практикующий йогу)
                                                                                        
Joosua - Йошуа (в синодальной транскрипции Иисус Навин) (vallutas tõotatud maa, mida Mooses vaid eemalt nägi - помощник и преемник Моисея, завершивший после его смерти завоевание Ханаана)
                                                                                        
Juche - чучхе (Põhja-Koreas valitseva režiimi ja ideoloogia ametlik nimetus - государственная идеология Северной Кореи, представляет собой адаптированную идею марксизма-ленинизма переплетенную с постулатами конфуцианизма)
                                                                                        
Judaism - иудаизм (vanim tänapäevani säilinud monoteistlik religioon, usutakse ühte ainsasse jumalasse, arvatakse et nad (juudid) on Jumala poolt äravalitud rahvas - наиболее ранняя монотеистическая религия, возникшая в 1 тыс. до Р.Х. в Палестине, распространена в основном среди евреев, приверженцы иудаизма верят в Яхве (единого Бога), грядущий приход Мессии, богоизбранность еврейского народа)
                                                                                        
Julianistid - юлианисты (piiskop Julianuse järgijad, Julianus põgenes aastal 519 Egiptusemaale, väitis, et Jeesuse keha on kõdunematu ja kõik sellele vasturääkivad nähtused olid puht optiline pete - последователи епископа Галикарнасского Юлиана, бежавшего в Египет в 519 г., утверждал что тело Христово нетленно с воплощения, а несоответствующие этому явления Его земной жизни были лишь видимостью (поэтому противники называли их нетленнопризрачниками)
                                                                                        
Jumal - Бог (jumal hoidku! - Не дай Бог; jumal küll! - Боже мой!; jumal teab - Бог знает, Бог весть; jumala eest - ей-Богу; jumala pärast - ради Бога, Бога ради; jumal tänatud - слава Богу)
                                                                                        
Jumaldama - боготворить, обоготворять, обожать
                                                                                        
Jumala arm - благодать Божия (kristlastel päästev Jumalik vägi, mis teeb võimalikuks inimese pääsemise usklike endi jõupingutuste koostöös - сила Божия, спасающая человека, при этом по учению христианской церкви при сохранении свободной воли человека необходимы также его собственные усилия в деле спасения)                                                                                        
Jumalaema - Богоматерь (Anna ja Joakimi tütar, Jeesuse Kristuse ema, kes sai viljastatud Pühast Vaimust ja sünnitas Jumal-inimese neitsina, pärimuse järgi peale surmavõeti  hing ja keha Taevasse - мать Иисуса Христа, Богочеловека, не знавшая мужа и зачавшая непорочно от Духа Святого, по преданию по смерти была вознесена вместе с телом)                                                                                        
Jumalaema Ibeeria ikoon - Иверская икона Божией Матери (Athose mungavabariigi suurim pühadus, varasemad teated pärinevad 9. sajandist, kui keiser Theiphiluse sõdurid leidsid ikooni ühe naise majast, mitu aastat hiljem tuli ikoon lainetel ühe Athose kloostri juurde - драгоценная жемчужина монашеской республики Афон, первые сведения об иконе появляются в 9 веке, когда иконоборцы императора Феофила нашли икону на дому у одной благочестивой христианки, много лет спустя икона прибыла по волнам к одному из монастырей Афона)
                                                                                        
Jumalaema Rõõmukuulutamise püha - Благовещение Пресвятой Богородицы (Neitsi Maarja sai ingliilmutuse (25. märtsil) (õigeusu kirikus 7. aprillil) peaingel Gaabrieli poolt ja jäi lapseootele: 25. märtsist kuni 25. detsembrini möödub 9 kuud - Деве Марии явился архангел Гавриил (25 марта) (в православии 7 апреля)  возвестивший Ей Благую Весть о рождении Спасителя мира, что и произошло по преданию 25 декабря)
                                                                                        
Jumalaema Templisseviimise püha - введение во храм Пресвятой Богородицы (nii katoliku kui õigeusu kiriku suur püha: kui Maarja oli saanud kolmeaastaseks, tõid tema vanemad Joakim ja Anna ta Jeruusalemma templisse - pühendada tütar Jumalale - христианский праздник отмечаемый 21 ноября (4 декабря) в память события имевшего место согласно церковного предания: Иоаким и Анна, родители Марии привели её в возрасте трех лет в Иерусалимский храм дабы исполнить данный обет - посвятить дочь служению Богу)
                                                                                        
Jumala Ettehooldus - промысл Божий (Jumala tahte lakkamatu toimimine maailma ja inimese suunamisel täiuslikkuse poole - непрестанное дейстие воли Божией в деле совершенствования мира и человека)
                                                                                        
Jumalaga jätma - проститься, прощаться 
                                                                                       
Jumalailmumise püha (Issanda Ristimise püha, jordanipüha, veeristimine) - праздник Богоявления (Крещение Господне ) (kristlik püha (6.(19.) jaanuar, mis on sisse seatud Jeesuse Kristuse ristimise meenutamiseks Ristija Johannese poolt  Jordani jões Betaanias, pärast ristimist alustas Kristus oma õpetustööd - христианский праздник (6 (19) января), установленный в воспоминание крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан, в канун праздник и в самой день Богоявления совершается великое освящение воды)
                                                                                        
Jumalakartlik - богобоязне/нный/ная (~н,~нна)
                                                                                        
Jumalakartlikkus - богобоязненность 
                                                                                       
Jumalakeeli - христом-богом ( jumalakeeli paluma - христом-богом просить)
                                                                                        
Jumala kuju ja sarnasus inimeses - Образ и подобие Божии в человеке (Jumala kuju all mõistetakse hinge omadusi - suurematust, mõistust, sõnaandi ja vaba tahet, aga Jumala sarnasust tuleb veel saavutada püüeldes selle poole armastuses, headuses ja tões püsides - под образом Божиим понимаются свойства и силы души - бессмертие души, дар речи, свобода воли и разум, под подобием Божиим понимается способность человека направлять силы своей души к уподоблению Богу через любовь, постоянство в доброте, стремлении к истине)
                                                                                        
Jumala meelespidamine - память Божия (Jumala kohaloleku lakkamatu palveline meelespidamine inimese igapäevases tegevuses - непрестанное молитвенное памятование о Божественном присутствии при трудах и занятиях)
                                                                                        
Jumalasalgaja - богоотступник, безбожник 
                                                                                       
Jumalasünnitaja - Богородица
                                                                                        
Jumalasünnitaja kaitsmise püha - Покров Пресвятой Богородицы (pühitsetakse oktoobri 1. päeval, meenutatakse kuidas umbes 1000 aastat tagasi nägid Konstantinoopoli Blachernai kiriku palvetajad Neitsi Maarjat palvetamas sinna kogunenud inimeste eest, tänu Tema eestpalvetele pääses Konstantinoopol imepäraselt ründajate piiramisest - отмечается 1 октября в честь чудного явления Матери Божией в середине 10 века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, заботами св. князя Андрея Боголюбского данный праздник был установлен в Русской Православной Церкви в 1164 г.)
                                                                                       
Jumalasünnitaja Uinumise paast - Успенский пост (eelneb Jumalasünnitaja Uinumise pühale, kestab 2 nädalat 1.(14.)-15.(28.) augustini, ranguse poolest on võrdne Suure Paastuga - длится 2 недели с 1(14) августа по 15(28) августа, по строгости приравнивается к Великому посту, заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы )                                                                                        
Jumalasünnitaja Uinumise püha - Успение Пресвятой Богородицы (Neitsi Maarja surmalugu põhineb kiriklikul pärimusel: kolm päeva enne surma saanud Maarja inglilt sellekohase ilmutuse, et Maarjaga hüvasti jätta, kogunesid selleks päevaks imelisel kombel kokku kõik apostlid ja sängitasid tema ihu - согласно преданию Богородица получила извещение от ангела о своей кончине за 3 дня, все  апостолы, кроме Фомы, смогли чудесным образом возвратиться из разных стран, чтобы  попрощаться с Божьей Матерью и предать тело земле)
                                                                                         
Jumala Tall - Агнец Божий (слав. "ягненок") (Jeesuse Kristuse sümboolne nimi, tähistab süütut ohvrit - символическое имя Иисуса Христа, как образа невинной жертвы)                                                                                        
Jumalateener - церковный служитель, церковник
                                                                                        
Jumalateenistus - церковная служба (jumalateenistust pidama - совершить богослужение)
                                                                                         
Jumalateenistusraamat - Служебник (õigeusukirikus üks raamatutest, mis puudutab avalikke pühakojateenistusi, mõeldud preestritele ja diakonitele - одна из книг касающихся общего богослужения в православной церкви, предназначена для священников и дьяконов)
                                                                                        
Jumalateenistuste kord - Устав (vt. Tüpikon) 
                                                                                       
Jumalateenistuste ring - богослужебный круг (kiriklike teenistuste kindel ja metoodiliselt korduv järjestus, jagatakse ööpäevane ring, nädala- ja aastaringid - методически повторяющаяся последовательность богослужений, различают суточный круг, седмичный круг и годовой круг)
                                                                                        
Jumalateenistuste ööpäevane ring - суточный круг (koosneb 9-st teenistusest ja algab nagu Õigeusu Kirikus on kombeks õhtul 9. tunnist - состоит из 9 служб, первая служба называется 9-й час и начинается вечером)
                                                                                        
Jumalateenistuste nädalaring - седмичный богослужебный круг (Õigeusu Kirikus jumalateenistuste temaatiline järjestus ühe nädala jooksul - тематическая последовательность богослужений в течении одной седмицы в Православной церкви)
                                                                                         
Jumalateenistuste aastaring - годичный богослужебный круг (jumalateenistuste kord kiriku aasta jooksul, algusega 01.(14.) septembril - порядок служб в течение церковного года, начинается 1(14) сентября)
                                                                                        
Jumalateotaja - богохульник 
                                                                                       
Jumalatu - безбожный
                                                                                        
Jumalavallatu - богохульный, богохульник, безбожник, безбожный (j. võim - безбожная власть) 
                                                                                       
Jumalavallatuid sõnu rääkima - богохульствовать
                                                                                        
Jumalavastane - 1. богопротивный, безбожный; 2. атеист, безбожник 
                                                                                       
Jumalatus - безбожие

"Jumalatu viisaastak" - "безбожная пятилетка (1932-37, programm, mis võeti vastu maikuus aastal 1931 vene ühingu "Sõjakate ateistide liit" istungil, programm nägi ette vene kiriku totaalset hävitamist Nõukogude Liidu territooriumil aastaks 1937 - программа, принятая на собрании общества "Союз воинствующих безбожников" в мае 1931 г., программой  предусматривалось тотальное уничтожение православной церкви на всей территории Советского Союза к маю 1937 г.)

Jumalik ettehooldus – предопределение (лат. praedestinatio или praedeterminatio) (Jumala tahtest lähtuv ettenägelik hoolitsus terve maailma ja kõikide olendite eest eraldi - религиозное представление об исходящей от воли Бога предустановленности событий истории и человеческой жизни)

Jumalikustumine - обожение (Püha Vaimu omandamine, jumalanäoliseks saamine, ühtsus Jumalaga, mis on saavutatav enesest täieliku lahtiütlemise teel - конечная цель христианской жизни, путем отвержения самого себя и постепенного стяжания Святого Духа)
                                                                                      
Jumal-inimene - Богочеловек (Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, kes on Jumal ja ühtlasi inimene, kelles sai lihaks alguseta Jumal ise, Ta on täiuslik Jumal ja täiuslik inimene - Иисус Христос, Сын Божий и Сын человеческий, в котором неслитно и нераздельно соединились две природы - Божественная и человеческая)

Jumal kaasa! - С Богом!

Jutlus - проповедь (jumalateenistuskõne - поучение, произносимое священников во время богослужения)
                                                                                        
Jutluseraamat - сборник проповедей (vaimulike kõnede kogu)
                                                                                        
Jutlustaja - проповедник
                                                                                        
Juuda evangeelium - евангелие от Иуды (3. või 4. sajandist pärinev kopti käsikiri, leiti 1970. aastatel Egiptusest El Minya kõrbest - апокрифическое евангелие на коптском языке, найденное в Египте в 1978 г.)
                                                                                        
Juudas Iskariot - Иуда Искариот (Jeesuse jünger, andis Jeesuse ülempreestritele ära 30 hõberaha eest - один из 12 aпостолов Иисуса Христа, предавший учителя в руки иерусалимских властей за 30 сребренников)
                                                                                        
Juuditsejad - жидовствующие (Novgorodi-Moskva ketserlus 15.-16. saj., eitasid kiriku autoriteeti, kiriku sakramente ja mõningaid usudogmasid - новгородско-московская ересь кон. 15-нач. 16 вв., отрицали авторитет церкви и церковные обряды)
                                                                                        
Juuliuse kalender - юлианский календарь (старый стиль) (kalender, mille kehtestas Julius Caesar, jõustus 45 eKr., mõned õigeusu kirikud kasutavad seda tänini (Jeruusalemma, Vene, Gruusia ja Serbia Õigeusu Kirikud) - солнечный календарь, разработанный при участии Юлия Цезаря и введенный с 45 до Р. Х., сохраняется в некоторых  православных церквях: Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская Православные Церкви)
                                                                                        
Jõulud - Рождество Христово (vt. Kristuse Sündimise püha - великий христианский праздник, отмечаемый 25.12 католиками и протестантами (по юлианскому календарю) и 07.01 православными (по григорианскому календарю) в память о рождении Господа Иисуса Христа в Вифлееме)
                                                                                        
Jõulukristlane - рождественский христианин (kristlane, kes käib kirikus ainult jõuluajal - христианин посещающий церковь только раз в году на Рождество Христово)                                                                                        
Jõulupaast - рождественский пост (vt. Kristuse Sündimise paast)
                                                                                        
Jüngrid (Jeesuse lähimad õpilased) - ученики, последователи Христа