Falasifa ("filosoofid") - фаласифа ("философы") (XII saj. moslemid, kes püüdsid rakendada kreeka metafüüsika põhimõtteid  islamis, uskudes, et ratsionalism kujutab endast religiooni kõige edasijõudnumat versiooni - арабо-исламские философы-рационалисты, начиная с 12 в. пытались применять идеи метафизики в исламе) 
                                                                                        
Fakiih - факих (islami õigusteaduse õpetlane - знаток исламского права)  
                                                                                      
Falaša (Beta Esrael) - фалаша (бета израель) (Etioopia juudid - евреи из Эфиопии)  
                                                                                      
Falsafa - фальсафа (islami elitaarne vähemussekt, teke oli inspireeritud kokkupuutest kreeka teaduse ja metafüüsikaga IX-X saj. - направление в арабо-мусульманской философии, возникло в IX в. под влиянием мыслителей греческой античности, в частности Аристотеля) 
                                                                                       
Falungun - Фалуньгун (практика колеса закона)(vaimne liikumine Hiinas, asutatud 1992.a. erusõjaväelase Li Huntšži poolt, see praktika kujutab endast budismi, taoismi ja traditsioonilise hiina võimlemise elementide segu, keelati 1999.a. hiina võimude poolt - духовное движение, основанное отставным военныи Ли Хунчжи в Китае в 1992 г., соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной практики цигун, движение было запрещено в июле 1999 г.)

Fanuropita (püha Fanuriuse kook) - Фануропита (kreeka kook tänuohvrina püha Fanuriusele kadunud asjade ülesleidmisel - пирог св Фанурия,  греческий пирог в качестве благодарственного приношения святому Фанурию за возвращение утерянных вещей)    
                                                                                      
Fažr - фаджр (koidikupalve moslemitel - предрассветная молитва в исламе) 
                                                                                       
Fasika - Фасика (Ülestõusmispüha amhari keeles (Etioopia riigikeel) - Пасха на амхарском языке, являющимся государственным языком Эфиопии) 
                                                                                       
Fatimiidid - фатимиты (tekkisid Tuneesias pärast revolutsiooni šiiitidest, nime võtsid Muhamedi tütrelt Fatimalt, oma usku hoidsid nad vaid ülikute seas, see polnud mõeldud laiadele rahvahulkadele - секта исмаилитов, название взяли по имени дочери Мухаммада, построили в 10 в. в Тунисе свою первую столицу) 

Fatriarh - фатриарх (halvustav tiitel ikonoklastidest patriarhidele, kuna "fatria" tahendab kreeka keeles "vandenou" - уничижительное название патриархов иконокластов так как "fatria" на греческом означает "заговор")
                                                                                      
Fatwa - фетва (seaduslik kuulutus islamis, väljaütlemine, mille ütleb usulise õiguse spetsialist teatud küsimuses, tavaliselt teemadel, mida Koraan ja sunna ei puuduta - разъяснение, религиозное постановление мусульманских богословов по тому или иному вопросу) 
                                                                                       
Fedossejevlased - федосеевцы (vanausuliste sekt, tekkis 17. sajandi lõpus Venemaal Feodossi Vassiljevi eestvedamisel, väga vaenlikud kiriku ja riigi vastu - движение старообрядцев, возникло в России в конце 17 в., основателем является Феодосий Васильев, отличались непримиримостью к церкви и государству) 
                                                                                       
Felitsiaanid - последователи Феликса Канталисского (Kantaliitsia Feliks oli 16. saj. Itaalias elanud kaputsiinivend, kes hiljem kuulutati pühakuks, Feliksi eeskujulik elukäik läks südamesse 30. aastasele poola kaputsiininunnale Maria Angelale, kes 1885.a. asutas Varssavis Püha Feliksi õdede konvendi, mis kujunes tänapäeval ühenduseks Püha Kantaliitsia Feliksi kongregatsioon - cв. Феликс Канталисский, ок. 1513-1587, монах-капуцин служивший своему ордену в Риме, прося милостыню на улицах)  
                                                                                      
Feloon (kreeka phelōnion) - фелонь (греч. phelōnion) (õigeusu kiriku preestri jumalateenistusrõivas, mida kantakse alusrüü peal - часть  богослужебного облачения православного священника, надеваемая поверх подризника)  
                                                                                        
Feng Šui ("tuul ja vesi") - Фэн Шуй ("ветер и вода")(hiina geomantia, asukoha valik nii surnule kui elavale, arvestades eluhinguse qi ringlevate voolude paiknemist - китайская геомантия, наука и искусство помогающее направлять, уравновешивать и гармонизировать на благо человека таинственные силы земли) 
                                                                                       
Fetišism (prantsuse fétiche - "amulett, nõidumine") - фетишизм (фран. fétiche - "идол, талисман") (usk sellesse, et fetišid - looduslikud ja kunstilised objektid - omavad teadvust, tahet ja üleloomulikke omadusi, mõnes mõttes fetiš on vaim, mis on meelitatud materiaalsesse objekti, kus ta täidab kas üksikisiku või kogukonna käske - культ неодушевленных предметов-фетишей , наделенных сверхестественными свойствами, сохраняется в форме веры в амулеты и талисманы)

"Fiiberkatedraal" - "Фибрособор" (Briti paviljon Shanhai Expo 2010 maailmanäitusel, mis koosneb 60 tuhandest valgustatud fiiberoptilisest kiust. Iga kiu otsa on "istutatud" seemned erinevatest maailma  regioonidest - британский павильон на всемирной выставке Экспо 2010 в Шанхае, сконструированный из 60 000 световых, оптических фиброволокон на кончике каждого из которых по нескольку семян со всего света) 

Filantroopia (kreeka phileo - "armastan" ja anthropos - "inimene") –  филантропия (греч., от phileo - люблю, и anthropos - человек) (heategevus kaasinimeste heaks, mis näeb inimeses ja tema maises heaolus eesmärki iseendas, võib vastanduda kristlikule ligimesearmastusele, mis seab kõrgeimaks eesmärgiks Jumala au ja inimese hinge päästmise -  благотворительность на благо человека во имя человека, вступая тем самым в противоречие с христианским пониманием любви к человеку (прославление Бога и спасение души человека)
                                                                                     
Filioque (lad. "ja Pojast") - филиокве (лат. "и от Сына") (lisandus kristlikule Usutunnistusele, mis sõnastati esmakordselt Toleedo kirikukogul (589), tugineb väitele, et Püha Vaim ei lähtu mitte ainult Jumal-Isast vaid ka Jumal-Pojast, see parandus oli suunatud arianismi vastu, kuid 9. sajandil lükkasid kreeka-bütsantsi kirikud ja esmalt mõned Paavstid selle ümber, aga vaatamata nende protestidele levis f. ladina Läänes, mis viis kristliku kiriku suurele lõhele 1054. aastal - добавление к христианскому Символу Веры, сформулированное впервые на Толедском церковном соборе (589 г.), утверждавшее, что Дух Святой исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, поправка была направлена против ереси арианства, поправку не приняли греко-византийскте церкви и некоторые Римские папы, несмотря на это широко распространилась на латинском Западе, что и послужило одним из поводов для великого раскола в христианстве в 1054 г.) 
                                                                                       
Filippistid - филипписты (mõõdukad luterlased, Filipp Melanhtoni (Augsburgi Usutunnistuse (1530) kirjutaja ja kokkuseadja) pooldajad - умеренные лютеране, сторонники Филиппа Меланхтона (один из авторов Аугсбурского вероисповедания (1530)), допускавшим участие человеческой воли в принятии благодати Божией) 
                                                                                       
Filipplased - филипповцы (võglastest (pomoorid) kujunenud sekt, asutas 18. sajandi alguses endine strelets Fotii Vassiljev, munkluses Filipp, enesepõletamist peeti parimaks meetodiks hinge puhastamiseks pattudest - вышли из среды поморцев, секта возникла в 30-е гг. 18 в., основателем является бывший стрелец Фотий Васильев, в монашестве  Филипп, отличаются радикальным мировоззрением и фанатизмом, считали самосожжение наилучшим способом очищения души от грехов)  
                                                                                      
Filippus - Филипп (Jeesuse jünger-apostel - один из 12 апостолов Иисуса Христа) 
                                                                                       
Filippuse paast - Филиппов пост (Kristuse Sündimise paastu teine nimi, sest see paast algab kohe pärast apostel Filippuse mälestuspäeva - так еще называется Рождественский пост в связи с тем, что этот пост начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа)  
                                                                                      
Filokalia (kreeka Philokalia - "armastus ilu ja headuse vastu") - Добротолюбие (греч. Philokalia - "любовь к прекрасному, возвышенному") (viieköiteline kreekakeelne  teos, mis sisaldab 4.-14. sajandist pärit 36 usuvägilase vaimulikke  teoseid, raamatu leidis püha Makarios Athose kloostri raamatukogust 1775.-76. aastatel, esimene venekeelne Filokalia ilmus aastal 1793, mille tõlkis staarets Paissi Velitškovski - пятитомный перевод греческой рукописной книги "Philokalia", содержащей творения 36-ти святых отцов разных времен (4-14 вв.), книга была найдена свт. Макарием в библиотеке афонского монастыря в 1775-76 годах,  в 1793 г. в Москве издается первый славянский перевод благодаря переводам  преп. старца Паисия Величковского)  
                                                                                       
Fiqh (araabia "mõistmine, teadmine") - фикх (араб. "понимание, знание") (islami õigusteadus - исламское право) 

Filipi - Филиппы  (esimene linn Euroopas, kus kuulutati Jeesuse Kristuse nimi. Linnas 2 aastat jutlustas apostel Paulus. Esimene inimene, kes pöördus ristiusku, oli kohalik riidekaupmees Lydia, keda ristiti koos oma perega - первый город в Европе, в котором было проповедано имя Иисуса Христа. Первой, кто обратился к христианской вере, была местная женщина, торговавшая багряницей, по имени Лидия, которая вместе со своей семьей приняла крещение. В 49-50 гг. по РХ в городе проповедовал апостол Павел)
                                                                                       
Fitna - фитна (konfliktid ja tülid moslemite vahel - смута в мусульманском мире)

"Fjodorovi nädal" - «Федорова неделя»  (Vana-Vene riigi ajal esimese paastunädala nimi püha suurmärter Fjodor Tironi auks (elas 4. sajandil) - так называли первую седмицу поста в Древней Руси, по имени св. великомуч. Феодора Тирона (4 век))  
                                                                                      
Flaciuslased (gnesioluterlased) - приверженцы Флация (saksa teoloog Flaciuse (1520-1575) pooldajad - сторонники ортодоксального учения в лютеранстве немецкого теолога Флация (1520-1575)) 
                                                                                       
Flagellandid (lad. flagellans - "piitsutav") - флагелланты (лат. flagellans - "бичующий") (keskaja usklikud enesepiitsutajad, rakendasid enesepiitsutamist patukahetsuse märgiks - странствующие аскеты в Средние века, доводили свое тело до состояния полного физического истощения) 
                                                                                       
Flaunes - флаунес (kulitš (lihavõttesai) Küprosel - пасхальный кулич на Кипре) 
                                                                                       
Floriniidid - флориниты (hierarh Hermann Kikladski eestvedamisel aastal 1943 matteuslastest lahkulöönud liikumine - группа греков-старостильников, возникшая при расколе с матфеистами в 1943 г., возглавил иерарх Герман Кикладский)   
                                                                                     
Fotiilased - фотиане (Fotia järglased (vt. Markellaanlus) , arvasid, et Jeesus Kristus oli lihtsurelik inimene - последователи Фотия, ученика Маркелла (маркелианство), считали что Иисус был простым человеком) 

Fotina - Фотина  (püha märter Fotina oli samaaria naine, kellest räägib oma evangeeliumis Johannes (Jh 4:5-42). Fotina sai ristitud ja jutlustas Jeesusest palju aastaid, kuni ta Nero käsul vangi võeti. Nero käskis püha Fotina nülgida ja kaevu visata, kus ta heitis oma hinge Issandale ( umbes 66 a.) - св. мученица Фотина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева (Ин. 4, 5 - 42). Она и её семья крестились и проповедовала много лет пока не была схвачена по приказу Нерона. Нерон приказал содрать кожу со святой Фотины и бросить мученицу в колодец где она и предала дух свой Господу (+ ок. 66)) 
                                                                                      
Frantsisklaste ordu - орден францисканцев (Ordu asutas 1209.a. munk Franciscus Assisist, tunnuseks on pruun villane mungarüü, tegutsesid vaesemate inimeste seas, aidates neid ja levitades patukahetsust - католический нищенствующий орден , основанный в Италии в 1207-1209 гг. Франциском Ассизским, монахи этого ордена странствовали по стране с проповедями об аскетизме и любви к ближнему ) 
                                                                                       
Frantsisklased (frantsiskaanid) - францисканцы (kerjusmunk, frantsisklaste ordu liige - члены нищенствующего ордена францисканцев) 
                                                                                        
Fundamentalism - фундаментализм (politiseerunud religiooni kaasaegne vorm, mille läbi usklikud seisavad vastu ühiskonna ilmalikustumisele ning püüavad taastada ühiskonnas traditsioonilisi usu- ja moraalinorme - общественно-религиозное идеологическое движение, провозглашающее приверженность исходным идеям, принципам, ценностям) 

Fületism (kreeka "sugukond, hõim") - филетизм (от греч. "род, племя") (eklesioloogiline väärõpetus, kujutab endast kirikuteadvuse natsionalistlikku moonutust. mõisteti hukka Konstantinoopoli kirikukogul 1872. aastal - в православном мире тенденция приносить общецерковные интересы в жертву национально-политическим, осуждён как ересь на Поместном Константинопольском Соборе 1872 года)