А-лока - аloka (у джайнов невидимое пространство, не мир - džainausu kosmoloogias ebakosmos, kus ei ole mitte midagi)
                                                                                        
Ану-враты - аnuvrata'd (этические обеты джайнистов-мирян - väiksed tõotused, mida annavad džainiusu ilmikud)

Aчарья - akarja (монах, духовный наставник у джайнистов - džainausu vanem munk)
                                                                                        
Бахубали - Bahubali (в джайнской мифологии сын Ришабхи, первого тиртханкара, дигамбары почитают его как святого - digambara sekt on seisukohal, et Bahubali oli esimene inimene käesoleval ajastul, kes saavutas vaimse vabanemise)

Гаччха - gaktša (группа, братство или содружество монахов и мирян у джайнов-шветамбаров - švetambara askeetide alamsekt)                                                                                                                                                                                
Дигамбары ("одетых сторонами света") - digambara ("taevaga rüütatud") (одно из основных направлений джайнизма, сторонники этого направления считают, что монахи не должны одевать никакой одежды и ходить нагими - džainausu rühmitus, kelle liikmed arvavad, et kogu omand, riided kaasa arvatud on takistuseks vabanemise teel)                            
                                                            
Джайнизм - džainism (религия в Индии, основной целью которой является освобождение от перерождений при соблюдении ахимсы - непричинения вреда живым существам - India usund, mis põhineb džina'de ehk "vaimsete võitjate" elul ja õpetusel)
                                                                                        
Джайнист - džainist (приверженец религии джайнизма в Индии - inimene, kes järgib India usundit džainismi)
                                                                                        
Джамбудвипа - Džambudvipa (согласно космографии джайнов круглый континент лежащий в центре среднего мира - džainausu kosmograafias surelike maailma sisemine manner)
                                                                                        
Джина ("победитель") - jina ("vallutaja, võitja") (в джайнизме титул, который носят джайны сумевшие победить себя, свои страсти - džainausu askeet-munk, kes on saanud kõiketeadjaks)
                                                                                        
"Кальпа-Сутра" - "Kalpa Suutra" (древнейший текст джайнского канона Агама, содержит правила поведения монахов и монахинь - rituaalide raamat, üks kahest švetambara sekti põhitekstist)
                                                                                        
Лока-пуруша (санскр. "мир, космический человек") - Loka (sansk. "universum") (неканоническая концепция джайнов, согласно которой мир имеет форму человеческого тела - džainausu mungad pühendavad loka olemuse mõistmisele palju tähelepanu, keskaja lõpus hakati lokat kujutama inimkeha kujul)
                                                                                        
Мадхьялока - Madhjaloka (средний мир в космографии джайнов - džainismi pühakirjade järgi universumi "keskmine maailm")
                                                                                        
Махавира ("Великий герой") - Mahavira ("Suur kangelane") (основатель джайнизма, странствующий проповедник Вардхаман (599-527 до Р.Х.) - džainismi rajaja, sünd. 599. a. eКr.)
                                                                                        
Махаврата - mahavrata'd (пять "великих обетов" у джайнистов: воздержание от нанесения вреда любым живым существам, от лжи, воровства, нецеломудрия и принятия излишних даров - "suured tõotused", mida džainausu askeedid peavad andma: ära tee liiga ühelegi olendile, hoidu valetamisest, varastamisest ja ebakõlbelisusest ja ära himusta liigseid asju)
                                                                                        
Меру (Мандара) - Meru (мировая гора в центре Джамбудвипы - центр мира - džainausu kosmograafia järgi kosmiline mägi, asub Džambudvipa keskpunktis)                                                                                        
Парьюшана - parjušan (главный священный праздник в джайнизме - kõige tähtsam švetambara sekti iga-aastane festival)
                                                                                        
Паршванатха - Paršvanatha (23-й по счету тиртханкара, предшественник Вардхамана, последнего из великих учителей джайнизма, жил в 8 веке до Р.Х. - 23. tirthankara, elas umbes 800 aastat eKr. ja on džainistide kõige populaarsem kultusobjekt)
                                                                                        
Пуджа - pudža (индуистская религиозная практика почитания богов, тоже в джайнизме - hindude ja džainistide jumalateenistus)                                                                                        
Пуджари - pudžari (храмовый служащий джайнисткого храма - džainausu templi teenija)
                                                                                        
Салекхана - sallekhana (символ высшего отречения от собственного Я в джайнизме - принятие смерти посредством отказа от приëма пищи - džainismis ideaalne surmaviis (paastudes))
                                                                                         
Самайика - samajika (медитация длящаяся 48 минут, обязательна для джайниста хотя бы раз в сутки - džainismis meditatsiooniharjutused, mis on suunatud meele rahustamisele, kestavad 48 min.)
                                                                                        
Самватсари - samvatsari (последний день праздника Парьюшана в джайнизме, начинается с большой исповеди имеющей целью не допустить ни одного прегрешения в новый год - džainausu kalendri järgi viimane päev aastas, mil palvetatakse selle eest, et järgmisel aastal mitte patustada)

Сиддха (санскр. "совершенный") - siddha (sanskr - "täiuslik") (в инд. традиции (индуистской, джайнской и буддийской) человек достигший освобождения, пребывает в высшей точке вселенной - hinduismis, džainismis ja budismis vabastatud hing, elab universumi tipus vaimses vabaduses)
                                                                                             
Сиддха-чакра - siddhatšakra (священное колесо, символ джайнизма, изображается в виде восьмилепесткового лотоса - ring, mis koosneb viiest ülimast olendist ja džainismi neljast põhitõest)
                                                                                        
Сикхара - šikhara (главная башня джайнисткого храма - džainistide templi peatorn, kujutab maa ja taeva vahelist sidet)

Тиртханкара - tirthankara (основатели религии джайнизма (освобожденные души) - džainismis koolmerajaja (sansaarast vabanenud hing))

Упашрая - upašraja (специальные помещения для проживания аскетов джайнизма - džainismi munkade elupaik)                                                                                                                                                                             
Шветамбары ("одетых в белое") - švetambara ("valgega rüütatud") (одно из основных направлений джайнизма, настаивают на ношении монахами белых одежд и белых ротовых повязок, боятся причинить вред даже мошкам - džainausu sekt, arvavad, et tähtis on ainult vaimne eraldatus, kantakse valgeid riideid tihtipeale koos suukattega, kartes liiga teha isegi kihulasele)