Dabtara - дабтара (Etioopia kiriku vaimulik - в Эфиопской церкви духовные лица, не имеющие священного сана, но заведующие религиозным обучением, перепиской книг и церковным пением) 
                                                                                       
Daeva - дэва (zoroastrismis kuri vaim - дух тьмы в зороастризме) 
                                                                                       
Daif (araabia "nõrk") - Даиф (араб. "слабый") (islamis kinnitamata hadith -  слабый хадис)  
                                                                                      
Daimoku - даймоку (Nichireni (1222-1282) kolmas "salapärane seadus" , väitis, et seitsme püha silbi "na-mu-mjo-ho-ren-ge-kjo" leelutamisest piisab buda seisundisse jõudmiseks - третий "тайный закон" Нитирэна, утверждавшего в 1264 г., что ограничиваясь только семью знаками на-му-мё-хо-рэн-гэ-кё и произнося их нараспев можно достичь состояния будды) 
                                                                                        
Daka - дака (budismis meessoost haldjas ehk ingel, kes tegutseb õpetusekaitsjana, sõnumitoojana või mõtlus-jumalana - эманация центральной фигуры мандалы, выполняющая четыре активности, мужской эквивалент дакини) 
                                                                                       
Dakini - дакини (budismis naissoost haldjas ehk ingel, kes tegutseb õpetusekaitsjana, sõnumitoojana või mõtlus-jumalana - в буддизме направления ваджраяны женщина-лама, наставница; в индуизме женские божества) 
                                                                                       
Dalai-laama (mongoli dalai - "tarkuse meri" ja laama -"ülim") - Далай-Лама (монгол.  далай - "море (мудрости)" и лама - "высший") (Tiibeti budismis peetakse dalai-laamat Avalokitešvara ümbersündivaks kehastuseks, nimetus võeti kasutusele alles aastal 1578 - титул первосвященника буддийской церкви в Тибете, институт почитания далай-ламы зародился в начале 16 в.) 
                                                                                       
Daršan (sanskr. daršana - "vaade") - даршан, даршана (санскр. daršana - "воззрение, обзор") (Jumala või pühamehe nägemine, mis toob endaga kaasa õnnistuse, mõnikord ka sisemine Jumala nägemine - видение, непосредственное лицезрение Божества или святого приносящее милость удостоенному его) 
                                                                                       
Dao Dejing ("Kulgemise väe raamat") - Дао де цзин ("Классический путь и его сила") (taoismi põhiteos, 4.-3. saj. eKr. - является главным текстом, на котором основана философия даосизма) 
                                                                                       
Dawa (araabia "kutse, usutunnistus") - дават ("kutse islamisse" - религиозный призыв в исламе, призыв к исламу, в ислам)
                                                                                        
Deemonid - демоны, падшие ангелы (kurjad inglid, kes tõusid Jumala vastu üles - ангелы, восставшие против Бога)  
                                                                                      
Deesis (kreeka deēsis - "palve") - деисис ( греч. deēsis - "моление") (kompositsioon kolmest ikoonist - keskel asub Jeesus Kristuse ikoon, vasakut kätt Tema poole pöördunud Jumalasünnitaja ja paremat kätt Ristija Johannes - композиция из трех икон - в центре икона Иисуса Христа, слева икона обращенной к Нему Богородицы, справа Иоанна Крестителя) 
                                                                                       
Deism (lad. deus - "Jumal") - деизм (лат. deus - "Бог") (filosoofilis-religioosne doktriin, mille järgi Jumal on küll maailma loonud, kuid ei sekku selle toimimisse, tekkis 17. saj. Inglismaal, peamine kriteerium on inimmõistus, ideaaliks on ratsionalistlik maailmakäsitlus - религиозно-философская доктрина признающая Бога как мировой разум сконструировавший мир, давший ему законы, но отвергающая мысль о дальнейшем вмешательстве Бога в дела мира и не допускающая иных путей познания Бога кроме разума)  
                                                                                       
Dekaan (lad. decanus - "10 inimese juht") - декан (лат. decanus - "начальник 10 человек") (katoliku või anglikaani kiriku kõrgvaimulik - старший священник в католической и англиканской церкви) 
                                                                                       
Dekristianiseerimine - дехристианизация (riiklik poliitika, mis on suunatud kristlike väärtuste väljajuurimisele, leidis aset Lähis-Idas, Prantsusmaal (1793-98), Mehhikos (1910-17), Nõukogude Liidus peale 1917.a. toimunud revolutsiooni, samuti mõnede kirikute taganemine Evangeeliumi tõdedest - мероприятия по систематическому искорению христианских ценностей, на Ближнем Востоке, во Франции (1793-98), в Мексике (1910-17), в бывшем СССР после 1917 г., а также отступление самих христианских церквей от евангельских начал) 
                                                                                        
Demetrose esivanemate laupäev - Димитриевская родительская суббота (üleüldine surnute mälestamise päev, mis eelneb Tessaloonika püha Demetrose mälestuspäevale 8. novembril - в этот день согласно традиции православной церкви совершается всеобщее поминовение усопших, предшествует дню памяти вмч. Димитрия Солунского (8 ноября)) 
                                                                                       
Demiurg (kreeka "käsitööline, meister") - демиург (греч. "мастер, ремесленник") (maailma looja antiikfilosoofias - в античной философии создатель вселенной)                                                                                        
DeMoley Ordu - орден Жака де Моле (Jacques de Molay nime järgi (viimane templirüütlite juht), asutati aastal 1919 USA-s Kansas City's, täidab vabamüürlaste ametiõppekooli funktsioone, sinna võetakse 14-21 -aastaseid noormehi, kes on mõne vabamüürlase sugulased - по имени последнего Великого магистра храмовников, основан в 1919 г. в США в г. Канзас-Сити, представляет собой молодежную организацию масонов, набираются туда юноши 14-21 летнего возраста, состоящие в родстве с тем или иным масоном)  
                                                                                      
Demonoloogia - демонология (õpetus deemonitest, kristlik d. hoiatab selle eest, et deemonid võivad inimesi eksitada ja pattudele juhtida - учение о демонах, задачей которого является их изучение, составление классификаций, описание поведения, рекомендации по вызову и борьбе с ними)  
                                                                                      
Denominatsioon - деноминация, конфессия (kristlik usuline grupp, osa suuremast usulisest voolust - церковная деноминация, принадлежность к той или иной церкви)                                                                                        
Derviš (pärsia - "vaene, kehvik") - дервиш (по-персидски - "бедняк, нищий") (sufismi järgija, munk - мусульманский монах, приверженец суфизма) 

Destruktoloogia -  деструктология (uurib erinevalt sektoloogiast mitte ainult sekte, vaid ka muid vaimse elu ohte, nagu psühhokultused, maagia, enesetapumängud - в отличие от сектоведения, изучает не только секты, но и другие угрозы в духовной сфере, такие как психокульты, магия, суицидальные игры)
                                                                                       
Devadatta - Девадатта (budistlikus mütoloogias Šakjamuni nõbu ja õpilane, legendi järgi nõudis, et Šakjamuni astuks kõrge vanuse tõttu tagasi, hiljem tahtis teda tappa, kahetseb oma tegusid ja otsustab Šakjamuni juurde tagasi pöörduda, aga langeb Avitši põrgusse - в буддийской миф. кузен и ученик будды Шакьямуни, согласно легенде за 8 лет до смерти Шакьямуни требует от него, чтобы тот оставил руководство сангхой, Ш. отвечает отказом, Д. решается его убить однако Ш. избегает опасности, Д. остается один, раскаивается и решает вернуться, однако земля разверзается под ним и он попадает в ад Авичи)
                                                                                        
Devaloka (sanskr. "jumalate maailm") - девалока (санскр. "мир богов") (budistlikus mütoloogias üks sansaara osadest, devalokas elavad jumalad, nagu teisedki elusolendid alluvad nemadki karma mõjule: sünnivad ja surevad üha uuesti - в будд. мифологии один из разделов сансары, обитель богов, состоит из 26 небесных частей, живущие там боги также подчинены законам кармы) 
                                                                                       
Devaputra (sanskr. "jumala poeg") - девапутра (санскр. "сын бога") (budistlikus mütoloogias grupp teisejärgulisi jumalusi, kes alluvad mõnele üldbudistliku panteoni peajumalale - в будд. мифологии второстепенные божества)  
                                                                                      
Devi - Деви (hinduismis jumalanna, Šiva abikaasa - жена бога Шивы, имеет несколько ипостасей (Кали, Дурга, Парвати и др.)) 
                                                                                       
Dia dhuit (iiri "Jumal sulle") - Dia dhuit (ирланд. "Бог тебе") ("Tere" iiri keeles - "Здравствуйте" по-ирландски)  
                                                                                      
Diakon (kreeka  diákonos - 1. minister, vaimulik; 2. teenima, kaasa aitama) - диакон, разг. дьякон (греч. diákonos - 1. министр, священник;  2. содействовать, служить) (preestri abiline - помощник священника) 
                                                                                       
Diakoniss - дьяконисса (koguduse teenistuses olev haigetalitaja, halastajaõde - духовный сан женщины сложившийся к 3 в., но запрещенный церковью в 800 г., женщина д. помогала священнику в церкви, ухаживала за больными)  
                                                                                      
Diakooniahaigla - "дом призрения", "дом милосердия" (kirikule kuuluv hooldushaigla, esimene ja ainukene diakooniahaigla kogu Baltikumis asub Tallinnas, asutati aastal 1999 - принадлежащая церкви больница по уходу за безнадежно больными и умирающими, единственная такая больница стран Балтии находится в Таллинне)

Diakriis ( kreeka keelest vahetegemine, eristus) - диакрисис (греч. διάκρισις - различение, рассуждение) (sõna viitab eristamisvõimele ja -andele: vaimude eristamise vaimuandele (1Kr 12:10) ning hea ja kurja eristamise vaimuandele (Hb 5:14) - этим словом обозначается способность и дар различения: дар различения духов (1 Кор. 12:10) и различение добра и зла (Евр. 5:14))

Diamonitirion - диамонитирион (viisa nimetus Püha mäe Athose külastamiseks, annab külastajale õiguse viibida mungariigis 3 ööd ja 4 päeva - виза на Св. Гору Афон, выдается греческим министерством Македонии и Фракии)   
                                                                                     
Diaspoora (kreeka  dispersion - "laialiminemine") - диаспора (греч. dispersion - "рассеяние") (väljaspool Iisraeli elavad juudid - совокупность евреев рассеянных вне Палестины среди языческих народо со времен Вавилонского пленения)

Diatessaron (kreeka "läbi nelja") - Диатессарон (греч. "через четыре") (Tatianuse neljast kanoniseeritud Evangeeliumist koosnev kogu - свод четырëх канонических Евангелий, осуществлëнный Татианом) 
                                                                                       
Dievs - Диевс (Läti rahvausundi järgi taevajumal, ülemjumal - Бог у латышей-язычников) 
                                                                                       
Dievturība (tuleneb Brastinši poolt loodud sõnast dievturis - "jumalapidaja, jumalaomaja") - Диевтуриба (латыш. "богопочитание, почитание Диевса") (Läti rahvausundil põhinev usuline liikumine, mille rajajaks oli kunstnik, harrastusajaloolane ja folklorist Ernests Brastinš (1892-1942), austatakse üht peajumalat, usutakse alamate vaimolendite olemasolu - латышское неоязыческое движение возникшее в 1920-е гг., характер движения в немалой степени определился личностью её создателя Э. Брастыньш (1892-1942) - полковник лат. армии, художник, историк, идеолог лат. национализма, целью движения является обучение людей прожить жизнь так, чтобы не потерять себя и снискать милости у Диевса (Бога))  
                                                                                       
Digambara ("taevaga rüütatud") - дигамбары ("одетых сторонами света") (džainausu rühmitus, kelle liikmed arvavad, et kogu omand, riided kaasa arvatud, on takistuseks vabanemise teel - одно из основных направлений джайнизма, сторонники этого направления считают, что монахи не должны одевать никакой одежды и ходить нагими)                                                                                         
Diin - дин (religioon, uskumus, konfessioon moslemitel - у мусульман вера, верование)   
                                                                                     
Diskos (kreeka diskos - "ümmargune taldrik") - дискос (греч. "круглое блюдо") (püha anum, väike jalaga taldrik, mida kasutatakse õigeusu kiriku liturgial, sellel valmistatakse ette ja pühitsetakse püha Tall (peamisest prosforast väljavõetud osa) - небольшое круглое блюдо на подставке, используется в христианском богослужении для приготовления и освящения св. Агнца (часть главной просфоры))
                                                                                        
Dismas - Дисмас (üks ristil rippuvaist kurjategijaist, kes avaldas kaastunnet süütu Jeesuse vastu ja kellele Issand ütles: "Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis!" Luuka 23-43 - один из злодеев распятых на Голгофе, проявил сочувствие к распятому Христу, на что ему Иисус ответил: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю" От Луки 23-43) 
                                                                                       
Diwali - Дивали (India rahvuslik pidu Rama ja tema kaasa Lakšmi auks - праздник в Индии, связанный с осенним равноденствием и сбором урожая, в большинстве областей посвящен богине счастья Лакшми, благосклонности которой старается добиться каждый)  
                                                                                      
Diötsees - диоцез (roomakatoliku piiskopi hallatav ala - в католической церкви епархиальный округ во главе с епископом)  
                                                                                      
Dharma (sansk. dhar - "hoidma, toetama") - дхарма (санскр. dharman - "религия, доктрина, добродетель, закон, норма, истина, условие") (1. buda (eriti Šakjamuni) õpetus;  2. tekst, mis sisaldab tema õpetust;  3. kirjeldatava maailma elementaarüksus - 1. учения Будды;  2. высшая реальность - точечные моменты бытия;  3. феноменальное - употребляется в Дхаммападе: "Все дхармы сотворены мышлением")
                                                                                        
Dharmadhatu - дхармадхату ( budismis kõikehõlmav avarus, tingimatu tõde, mil pole algust ega lõppu ja mida üleüldse ei saa kujutada sõnade või mõistetega - в буддизме феноменальный мир, таковость, в которой пустота и зависимое возникновение неразделимы) 
                                                                                       
Dharmaguptakad - дхармагуптака (hinajaana koolkond, eraldus Vibhajyavadinist, väitsid, et Buddhale antud kingitus kannab "suurt vilja" (mahaphalam), aga kloostrile antu mitte - школа буддизма хинаяны, будучи "реформаторами" разошлись с махищасака в вопросе источников "великого плода" (махапхала), считали результативными только дары приносимые Будде) 
                                                                                       
Dharmakaja (sanskr. "seaduse keha") - дхармакайя (санскр. "тело закона") (Seadmusolu ehk Tõeolu, üks Buddha kolmest olust ehk kehast - космическое тело Будды, находящееся везде и не имеющее формы) 
                                                                                       
Dharmapala (sanskr. "dharma kaitsja") - дхармапала (санскр. "защитник дхармы") (budistlikus mütoloogias jumalus, kes kaitseb buda õpetust ja igat budisti eraldi - в будд. мифологии боги-защитники будд. учения и его последователей)
                                                                                        
Dharmata - дхармата (budismis kõigeoleva algne, täiesti puhas loomus - в буддизме изначально присущая природа всех феноменов и сознания) 
                                                                                       
Dharmottariya - дхармоттария (hinajaana koolkond, eraldus Pudgalavadinist 2. saj. eKr. - по имени основателя Дхармоттары, обособилась от ватсипутрии в середине 2 в. до Р.Х., полагали что падение архата все-же возможно)   
                                                                                     
Dhikr - дхикр (зикр) (sufide tee Jumala vahetu kohaloleku tunnetamiseks - в суфизме повторение имени Аллаха вслух или про себя по особой формуле, сопровождаемое особым дыханием и ритмичными телодвижениями)   
                                                                                     
Dhimmah ("kaitstud vähemus")- зимми (зиммий) (islamiriigis elavad kristlased ja juudid - люди Писания (христиане и иудеи) проживающие в исламском государстве и находящиеся под его защитой)
                                                                                        
Druusid - друзы (druuside religioon tekkis 1017. aastal Egiptusemaal, praegusel ajal elavad järgijad peamiselt Süürias, Liibanonis ja Iisraelis, põhiidee on usk ühte Jumalasse ja usk taassündi, suurimaks prohvetiks peetakse Moosese äia Jitrot - последователи одной из крайних шиитстких сект, сформировались в результате раскола в исмаилизме в начале 11 в. признав фатимидского халифа аль-Хакима воплощением Бога, нашли широкое понимание среди горцев Ливана (в настоящее время в стране проживает около 800 000 друзов), веруют в переселение душ, секта очень закрытая, не стремятся увеличить число единомышленников считая, что воспринять вероучение способны только члены общины)  
                                                                                        
Dogma - догма (kiriku poolt defineeritud püsiv õpetuslause - неизменное и необсуждаемое утверждение в области религии) 
                                                                                       
Doketism (kreeka dokein -"näima") - докетизм (греч. dokein - "казаться") (algkristuse väärõpetus, vastavalt õpetusele oleksid Jeesuse kannatused ja surm olnud sobimatud Kristuse jumaliku loomusega ning sai seetõttu olla vaid näilik, Jeesus oli ise ainult näiliselt inimene - древняя христологическая ересь гностического происхождения, учение утверждало призрачность Богочеловека, Бог лишь казался человеком, а его тело лишь казалось телесным)  
                                                                                      
Dominiiklane - доминиканец (munk, dominiiklsate ordu liige - монах, член доминиканского ордена)   
                                                                                     
Dominiiklaste ordu - доминиканский орден (asutas 1215.a. hispaanlasest munk Dominicus, tunnuseks oli valge rüü, mille peale käis must kapuutsiga mantel, hindasid väga kõrgelt haridust - нищенствующий орден, основанный в 1215 г. испанским монахом Домиником, в 1232 г. папа передал в ведение доминиканцев инквизицию) 
                                                                                        
Donatism - донатизм (ristiusu kiriku usulahk, tekkis 4. saj. algul Kartaagos, sai oma nime Numiidia piiskopi Donatus Magnuse järgi, kõige sügavam lõhe kat. ja donatistide vahel oli ainult mõningates eklesioloogilistes küsimustes, liikumine hääbus 5. saj. - схизма возникшая в церквях Северной Африки во время правления императора Диоклектиана (284-305) продолжалась до завоевания арабами Северной Африки в 7 в., название ереси происходит от имени Доната избранного на Карфагенскую епископскую кафедру в 312 г. поборниками чистоты христианства в обход законного епископа Цецилиана, догматические позиции донатов: 1. в церкви, как обществе праведных нет места грешникам 2. таинства совершаемые священниками имеющими те или иные грехи не имеют силы)
                                                                                        
Donatistid - донатисты (piiskop Donat (313-360) järgijad, Numidia (kaasaegne Alžeeria) kristlased - сторонники епископа Доната (313-360), первоначально христиане Нумидии (прибрежная область современного Алжира)) 
                                                                                       
Dua (araabia "kutse, hüüe") - дуа (eraviisiline palve - частная молитва у мусульман)

Dualism (ladina dualis — „kaksipidine“) – дуализм (от лат. dualis — двойственный) (filosoofilis-religioosne süsteem, mille kohaselt maailm on rajatud kahe vastandliku, kuid omavahel võrdväärse alge võitlusele - религиозное и философской учение, которое усматривает в основах бытия два равноправных начала, находящихся в борьбе между собой)
                                                                                       
Duhhoboorid (vene дух - "vaim" ja бороться - "võitlema") - духоборы (sektantlik, patsifistlik liikumine Venemaal, tekkis 18. saj., väitsid, et Püha Vaim nende sees võitleb selle maailma kurja vastu, eitasid kiriku- ja riigivõimu, ei tunnistanud kiriku sakramente, 19. saj. lõpus põgenesid Kanadasse - пацифисткая, общинно-религиозная секта, возникла в России в 18 в., не признают священство и мирскую власть, отрицают ц. таинства, в конце 19 в. эмигрировали в Канаду) 
                                                                                        
Durga - Дурга (Šiva abikaasa, vägev jumalanna - в индуистской мифологии грозное женское божество, жена бога Шивы) 
                                                                                       
Durga Puja - Дурга Пуджа (selle festivaliga austatakse hinduismi ühte tuntuimat jumalannat, Durgat ja läbi tema ühtlasi kogu emadust, tähistatakse oktoobris kümnepäevaste pidustustega - 10-дневный индуистский религиозный фестиваль в октябре месяце, животные приносятся в жертву богине-матери Дурге олицетворяющей собой и само материнство) 

Durrow raamat - книга из Дарроу (vanim (aastast 650) illustreeritud iiri käsikiri (Evangeeliumraamat), hoitakse Trinity kolledži raamatukogus (Dublin) - старейший из манускриптов, созданных в Ирландии. Хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия) 
                                                                                      
Dusserah - Дасера (pühitsetakse Indias headuse võitu kurjuse üle, austatakse Durgat või Ramat - в большинстве областей Индии праздник  посвящен богине Дурге, в честь нее совершаются кровавые жертвоприношения животных, в некоторых областях почитают и Раму)    
                                                                                    
Dzhuma-Tama - Джума-Тама (koht Tiibeti kirdeosas, kus vastavalt Bonpa religiooni uskumustele 18 000 aastat tagasi tekkis inimkond või täpsemalt õnnestus inimkonna taassünnitamise katse - место на северо-востоке Тибета, где по преданию религии Бон 18 000 лет назад зародилось человечество (после многочисленных неудачных попыток)) 
                                                                                       
Džabrail - Джабраил (ingel Gaabriel, kes edastas Muhammadile Jumala sõna - архангел Гавриил передававший пророку Мухаммеду Божьи откровения)                                                                                         
Džahannam - джаханнам (moslemitel põrgutuli - ад у мусульман)   
                                                                                     
Džahiliyya (araabia - "harimatus, viisakusetus") - джахилийа (араб. "невежество") (islamieelne aeg või olukord või inimene, millel või kellel puudub Jumala juhatus - период в истории Аравии до появления пророка Мухаммеда, также неверный) 
                                                                                       
Džainism - джайнизм (India usund, mis põhineb džina'de ehk "vaimsete võitjate" elul ja õpetusel - религия в Индии, основной целью которой является освобождение от перерождений при соблюдении ахимсы - непричинения вреда живым существам)   
                                                                                     
Džainist - джайнист (inimene, kes järgib India usundit džainismi - приверженец религии джайнизма в Индии)   
                                                                                     
Džambudvipa - Джамбудвипа (džainausu kosmograafias surelike maailma sisemine manner - согласно космографии джайнов круглый континент лежащий в центре среднего мира) 
                                                                                       
Džanna - джаннат (moslemitel paradiis - рай у мусульман)
                                                                                        
Džannaba (araabia "rüvetamine") - джанаба (араб. "осквернение") (moslemitel rituaalse ebapuhtuse seisund - состояние ритуальной нечистоты у мусульман)                                                                                        
Džanaza - джаназа (moslemitel matuserongkäik - погребальная молитва (обряд) в исламе)  
                                                                                      
Džapa - джапа (hinduismis Jumala nime või palvete kordamine - повторение различных санскритских имен Бога или мантр в индуизме) 
                                                                                       
Džapamaala (sanskr. maala - "kee") - джапамала (санскр. maala - "ожерелье") (palvehelmekee, tavaliselt 108st helmest koosnev - у индусов чëтки, нить с нанизанными на неё бусинами (всего 108), используются для практики джапа - повторения имён Бога) 
                                                                                       
Džellaba - джеллаба (moslemitel õhukest mantlit meenutav, pikkade varrukatega ja kapuutsiga riideese kodust väljaspool liikumiseks - у мусульман вид национальной одежды, с длинными рукавами и капюшоном, как для женщин так и мужчин)  
                                                                                      
Džiivan-mukta (sanskr. "elusvabanenu") - дживанмукта (санскр. "освобождённый при жизни") (see, kes on saavutanud lunastuse ehk enese teostumise Jumalas oma eluajal - человек достигший полной самореализации и живущий в теле)  
                                                                                      
Džiivan-mukti - дживанмукти (hindudel püsiv Jumalas olek - конечная Богореализация при жизни в теле у индуистов)  
                                                                                      
Džihaad (araabia  "püüdlus, võitlus") - джихад (араб. "борьба") (suur džihaad - isiklikku eesmärgi täitmine ja oma eksimuste parandamine - борьба со своими грехами;  väike d. - võitlus (ususõda) - священная война за веру, но и также борьба с собственными дурными наклонностями)  
                                                                                      
Džilbaab - джильбаб (riideese, mida kannab moslemi naine väljaspool kodu liikudes - религиозное одеяние мусульманской женщины, оставляет открытым лишь лицо и руки)                                                                                        
Džinn - джинн (moslemitel vaim (hea või kuri) - по представлениям мусульман существа , населяющие мир наравне с людьми, могут принимать человеческий облик или появляться в виде неодушевлëнного предмета) 
                                                                                       
Džnjaana - джнана, джняна (kõige tervikut ehk jumalikkust puudutav mõistmine ja tarkus - высшее знание, касающееся Богопознания постижения "Истинного Я" , своей божественной природы) 
                                                                                       
Dönme (türgi "pööratud") - дëнме (тур. "перевëрнутый, обращенный") (türgi juudid, kes elasid väliselt laitmatult moslemitena, kuid salajas hoidsid kirglikult kinni judaismist, sekt tekkis 17. saj., kui valemessias Šabbetai  Tsvi pöördus koos oma järglaskonnaga islamisse, kuigi vaatamata sellele jäid ikkagi sabataarlusele truuks, sekt lagunes 20. saj. algul, käesoleval ajal on nad hästi sekulariseerunud ja täielikult integreerunud türgi ühiskonda - иудаисткая секта, возникла в 17 в. из числа проживавших в Турции и обратившихся в ислам последователей лжемессии Саббатая Цви, внешне исполняли предписания Корана, однако исповедывали саббатианство, секта фактически распалась в 20-е годы 20 в., к настоящему времени полностью ассимилировались в светской Турции)