Aabraham ("lõpmatu hulga isa") - Авраам ("отец множества") ("kõikide rahvaste isa", esimene juut, sünd. umbes 2040.a. eKr. - ветхозаветный патриарх и родоначальник еврейского народа, род. около 2040 г. до Р.Х.)
                                                                                        
Aadam (heebrea ad'am -"inimene" ja adam'a -"mullast tehtud") - Адам (евр. ад'ам -"человек" и адам'а -"создан из земли") (esimene inimene, Issand tegi teda loomise viimasel, kuuendal päeval, oletetavasti elas Aadam 930 aastat - игра слов на евр. я. указывает на природу человека и его предназначение обрабатывать землю; первый человек, создан Богом на шестой день творения, предполагается что Адам прожил 930 лет)

Aadama mäetipp - пик Адама (moslemid usuvad et just siin astus Aadama jalg esimest korda maale pärast väljaheitmist Eedenist, asub Sri Lankal 2243 m kõrgusel - согласно верованиям мусульман место, где ступила нога Адама после изгнания из Рая, находится на высоте 2243 м. на Шри-Ланка и имеет форму человеческой ступени) 
                                                                                       
Aadama pealuu - Адамова глава (õigeusu krutsifiksi  allosas asuv pealuu risti asetatud kontidega - в православии изображение черепа со скрещëнными костями, находится под распятием) 
                                                                                       
Aadamaõun (kõrisõlm) - адамово яблоко (кадык) (kõrisõlme on hakatud kutsuma A., sest arvati, et selle on tekitanud Aadamale kurku kinni jäänud õun - по библейской легенде образовалось в результате застрявшего в горле у Адама яблока) 
                                                                                       
Aadamlased - vt. adamiidid 
                                                                                       
Aalim (ar. "teadja") - алим (араб. "всезнающий") (islami religioosne õpetlane - исламский богослов)
                                                                                        
Aamen (heebrea keeles aman - "kinnitama, tugevdama") - аминь (древнеевр. аman - "подтверждать, утверждать") (liturgiline kinnitus judaismis ja kristluses,"jah, jah, see sünnib tõesti nõnda" - Martin Lutheri seletus Väikses Katekismuses - слово произносимое в конце молитв для потверждения в иудаизме и христианстве)
                                                                                        
Aašram (sanskr.) - ашрам (санск.) (Indias püha klooster või askeetide elupaik - священная обитель, монастырь или хижина аскетов в Индии) 
                                                                                       
Aaron - Аарон (juudi rahva esimene ülempreester, Moosese vend - в Ветхом Завете брат Моисея и первый верховный жрец)
                                                                                        
Abd - абд (araablastel Jumala sulane - у мусульман в значении раб Божий) 
                                                                                       
Abeliidid (aabellased) - авелиты (авелиане) (varakristlik usulahk, tekkis 4. saj. Põhja-Aafrikas, Aadama poeg Aabeli nime järgi, eitasid abielu, aga kasvatasid lapsi, igas "peres" pidi olema üks poiss ja üks tüdruk -  христианская секта в Северной Африке 4-5 вв., по имени Авеля сына Адамова, осуждали брак и избегали брачного ложа, брали детей на воспитание) 
                                                                                       
Abhayagiri ("kartmatuse mägi") - абхаягири ("гора бесстрашия") (sthavira koolkonna kool, tekkis 3. saj. Tseiloni saarel, eraldusid Mahaviharastest - ветвь школы стхавиравада, в 3 в. отделились от школы махавихара, обосновались на острове Цейлон, к настоящему времени прекратили существование)
                                                                                        
Ahelad - вериги (rauast ketid või rõngad, mida õigeusklikud askeedid kandsid ihu suretamise eesmärgil jalgade või käte ümber - в практике православных подвижников-аскетов железные оковы или цепи, надеваемые на руки или на ноги для измождения тела) 
                                                                                       
Abielukroonid - венцы брачные (kuningakrooni meenutavad pärjad, millega kroonitakse peigmees ja pruut õigeusu kiriku Abielu sakramendi käigus - в православной церкви венцы на подобие царской короны, возлагаются на головы жениха и невесты во время таинства Бракосочетания)
                                                                                        
Abielu sakrament - таинство Бракосочетания (kiriku sakrament, milles kristlik pruutpaar ennast kõige südamlikumaks ühiseluks alatiseks seob ja armu saab, et abieluseisuse kohuseid surmani truult täita - ц. таинство, в котором жених и невеста пред священником и церковью дают свободное обещание о взаимной их супружеской верности и союз их благославляется во образ союза Христа с церковью) 
                                                                                       
Abikirik - подворье (1. kloostri a.- elamukompleks kiriku ja abihoonetega - монастырское подворье - служит для приема паломников; 2. piiskopi a. - maja, mis on mõeldud piiskopi ajutiseks peatuskohaks - дом в котором останавливается епископ; 3. kohaliku Kiriku a. välismaal täidab esindusfunktsioone - подворье православной церкви за рубежом выполняет представительские функции) 
                                                                                       
Abipraost - помощник пробста (praosti alaline asetäitja ja abiline - в лютеранской церкви заместитель и помощник пробста)
                                                                                        
Absolutsioon (lad. absolutio - "vabastamine") - абсолюция ( лат. absolutio - "освобождение") (katoliku kirikus preestri poolt Jumala andestuse kuulutamine kahetsevale patusele - в католической церкви объявление священником или епископом отпущения грехов кающемуся грешнику) 
                                                                                       
Abt (lad. abbas - "isa") - аббат (лат. abbas - "отец") (roomakatoliku mungakloostri ülem - почетный католический церковный титул, который начиная с 5 века давался исключительно настоятелям монастырей (аббатств) и был званием церковной должности)
                                                                                        
Abtiss - аббатиса (roomakatoliku nunnakloostri ülem - почетный католический церковный титул, даваемый настоятельнице женского монастыря)
                                                                                        
Abtkond - аббатство (roomakatoliku klooster - католический монастырь, управляемый настоятелем или настоятельнецей, подчинялся только епископу) 
                                                                                       
Abuun - абуна (букв."отец наш") (Etioopia kiriku patriarh - обычный эпитет митрополита в Эфиопии) 
                                                                                       
Acta Sanctorum (lad. "pühakute teod") - Акта Санкторум (лат. "деяния святых") (aastatel 1643-1940 ilmunud 68-köiteline koguteos pühakute elulugudest - многотомное издание житий святых, идея принадлежит бельгийскому иезуиту Герберту Росвейде (1569-1629), но работу над изданием начали иезуиты-болландисты только лишь после его смерти, первый том вышел в 1643 г., а последний (68-й) в 1940 г.) 
                                                                                        
AD - anno Domini (lad. "meie Issanda aastal" - лат. "в год такой-то от Господа нашего") 
                                                                                       
Adamiidid - адамиты (kristlik usulahk, tekkis 2. saj. Põhja-Aafrikas, püüdsid rakendada oma ellu Aadama ja Eeva aegse algse süütuse, eitasid abielu, ei töötanud, harrastasid "püha nidismi" isegi kirikus - христианская секта в Северной Африке 2-4 вв., призывали к святости и невинности первобытных людей в раю - Адама и Евы, ходили нагими, даже на богослужение, возрождались в средние века в Европе) 
                                                                                       
Adelfiaanlased - адельфиане (messaliaanide sekt, oma juhataja Adelfia (390) nime järgi - одна из сект мессалиан, по имени руководителя секты Адельфия (ок. 390))                                                                                        
Adhan - азан (palvekutse moslemitel, mis kõlab minareti tornist 5 korda päevas - призыв на молитву у мусульман)
                                                                                        
Adigranth ("Esimene raamat") - Адигрантх ("Изначальная книга") (sikhismi pühakiri - священная книга сикхов)
                                                                                        
Adonai (heebrea k. "Issand") - Адонай (древнеевр.) (kasutati heebrea pühakirjas juhul kui tuli ette kõige püham nimi Jahve - в иудаизме обозначение Бога Яхве, в русском значении "Господь") 
                                                                                       
Advent (advendiaeg) - адвент (a.on jõulude ootamise ja ettevalmistamise aeg, algab esimese advendipühapäevaga, mis on andresepäevale (30.november) lähim pühapäev ja lõppeb neljanda advendipühapäevaga, mis võib sattuda kokku ka esimese jõulupühaga - в римско-католической церкви согласно нового литургического календаря (1969) период подготовки к Рождеству Христову - начинается с первой вечерни первого воскресенья Адвента (между 28 ноября и 3 декабря) и заканчивается первой вечерней Рождества) 
                                                                                       
Adventism (lad. k. adventus -"saabumine") - адвентизм (от лат. adventus -"прибытие, пришествие") (protestantistlik usuvool, eraldusid 1831.a. baptistidest W. Milleri (jutlustaja) algatusel USA-s Jeesuse Kristuse maa peale tulemise ootuses - течение в протестантизме, основано в 1831 г. aмериканцем, бывшим капитаном армии У. Миллером (1782-1849), центральное место занимает доктрина о втором пришествии И. Христа и конце света, пришествие ожидалось в период между 21.03.1843 и 21.03.1844 гг.)
                                                                                         
Seitsmenda päeva adventistid - адвентисты 7-го дня (peamine adventistide kogudus - сторонники адвентизма, наиболее многочисленная а. группа)
                                                                                        
Afikoman - афикоман (peidetud matsa tükike, mida lapsed peavad juudi Pesah õhtul üles leidma - кусочек от спрятанной мацы, съедается во время Седер, после этого еда в этот вечер запрещена)

Agada (hagada) - аггада (агада) (Talmudi jutud - сказания 1. часть Талмуда, содержащая нравоучения и сказания 2. сказания, читаемые за вечерней пасхальной трапезой)                                                                                        
Agnostik - агностик (agnostitsismi järgija - человек верующий в то, что первичное начало вещей неизвестно и не может быть познано) 
                                                                                       
Agnostitsism (kreeka "mittetunnetatav") - агностицизм (греч. "непознаваемый") (maailmavaade, mille järgijal ei ole autoriteete, kinnisideid ega väljakujunenud veendumusi, terminit hakati kasutama alates aastast 1876 professor Thomas Henry Huxley ettepanekul - философское учение, отрицающее возможность познания мира и достижимость истины, термин ввел в обращение профессор Томас Генри Хаксли в 1876 г.)

Ahimsa (vägivallatus) (sansk. ahimsā - "mittekahjustamine") - ахимса (ненасилие) (санскр. ahimsā - "невреждение")  (üks hindu religiooni ja filosoofia põhialuseid - первая добродетель индийской философии) 
                                                                                       
Ahkam - ахкам (islamis "seaduslikud staatused", kokku viis liiki: wažib - kohustuslik, mustahab - soovitav, muharram - keelatud, makruh - sallimatu, aga siiski lubatud ja halal - lubatud - шариатское постановление, различают пять видов: уаджиб (обязательное), мустахаб (желательное), хараам (запрещенное), макрух (нежелательное), мубах (разрешëнное)) 
                                                                                       
Ahmadiidid - ахмадиты (ахмадинцы) (islamiusuliste usuvool, tekkis 19. saj. Punjabis, Indias, asutajakas Mirza Ghulam Ahmad, kes kuulutas ennast prohvetiks, põhiidee oli, et jihad ei pea olema võitlus mõõgaga, pigem võitlus vaimsel tasemel, võeti üle mõtted nii kristlastelt kui ka hindudelt - мусульманская секта соединившая в своëм вероучении элементы ислама, иудаизма, христианства и индуизма, возникла в 19 в. в Пенджабе на границе Индии и Пакистана, центр секты находится в пригороде г. Хайфа, основатель секты Гулям Ахмед получивший по его утверждению "откровение" сверху в возрасте 50 лет) 
                                                                                       
Aht al-Kitab ("Raamatu inimesed" või "Varasemate ilmutuste inimesed") - ал аль-китаб ("Люди книги") (islamis juudid ja kristlased - верующие иудеи и христиане, исповедующие Священные Писания, признаваемые исламом в качестве более раннего Божественного Откровения)

Ahuramazda - Ахурамазда (zoroastrismis elu ja headuse looja - светлое, олицетворяемое добрым богом начало в зороастризме) 
                                                                                       
Ahura - ахура (zoroastrismis ingel - ангел, дух света и добра в зороастризме) 
                                                                                        
Aid al-Adha - Ид аль-Адха (peetakse ohverduspüha Mekas - праздник жертвоприношения у мусульман)
                                                                                         
Aid al-Fitr - Ид аль-Фитр (ramadaani lõpu pidustus - окончание поста Рамадан) 
                                                                                       
Aišoorid ("assüürlased") - айсоры ("ассирийцы") (Nestori pooldajad, põgenesid 5. saj. Pärsiasse - последователи Нестория бежавшие в 5 в. в Персию от жестоких преследований)  
                                                                                      
Ajaat (ar. "näide, märk") - айят (араб. "пример") (Koraani värss, kokku 6225 ajaati - часть суры Корана, которая представляет собой законченную мысль, всего в Коране 6225 айятов) 
                                                                                       
Ajalooline Jeesus - исторический Иисус (mõiste, mida kasutatakse Naatsareti Jeesuse tõelise ajaloolise isiku tähistamiseks vastandina selle isiku kristlikule interpretatsioonile Uues Testamendis - термин введëнный рационалистической историографией, связан с изучением исторических данных об И. Христе, и с историко-литературной критикой свидетельств о его жизни, но сама идея отрицает Его как Богочеловека ) 
                                                                                       
Ajatolla (ar. "Jumala märk") - аятолла (араб. "знамение Аллаха") (šiiitide kõrgeim vaimulikutiitel - шиитский религиозный титул)
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Akafist (kreeka akafistos - "mitteistumine") - акафист (греч. аkafistos - "неседальный") (õigeusu kirikus kiituselaul Issanda Jeesuse Kristuse, Neitsi Maarja või pühakute auks, mida lauldakse seistes - в православной ц. хвалебные песни в честь Бога, Пресвятой Девы Марии или святых, которые исполняются стоя)
                                                                                        
Akarja - ачарья (džainausu vanem munk - монах, духовный наставник у джайнистов) 
                                                                                       
Akefaalid ("peata") - акефалы ("безголовые") (monofüsiitluse refomistlik haru 5. saj. Egiptuses, ei tunnistanud õigeusku ega monofüsiitluse juhti Peeter Mongi - группа крайних монофизитов в Египте 5 в., отвергавших и православие и главу монофизитов Петра Монга) 
                                                                                       
Aktistiidid (kreeka "mitteloodud") - актиститы (греч."нетварники") (piiskop Julianuse (527.a.) pooldajate äärmuslik sekt, arvasid, et kui Kristuse ihu on igavene, siis ta pole olnud loodud - юлианисты крайнего толка, считали что если тело Христово нетленно, то оно и не было создано )
                                                                                        
Aktseptandid - реформированные янсенисты (jansenistid, kes neile paavsti poolt avaldatud surve tõttu  loobusid oma vaadetest - бывшие янсенисты, приняли позицию папы Римского)                                                                                        
Akriibia (kreeka akribeia -"range täpsus") - акривия ( греч. akribeia -"строго букве закона") (rangelt ortodokssest seisukohast lähtuv kirikuküsimuste lahendamise põhimõte - принцип решения церковных вопросов исходя из абсолютной строгости в вопросах догматики)

Aladura kirik - церковь Аладура (jorubakeelne sõna "Aladura" tähendab "palveosadus", kiriku asutas Josiah Olunowo Ositelu 1925. aastal ning avati 1930. aastal Ogere Remos, Oguni osariigis, Nigeerias. Vaimulikud kannavad alati valget riietust, mis on inspireeritud ühest Piibli salmist (Ilmutuse 19:8) - на языке йоруба - "молящиеся",  Африканские независимые церкви пятидесятнического типа возникшие в Зап. Нигерии после первой мировой войны. Характерной чертой является ношение облачения белого цвета согласно строкам из Апокалипсиса (19:8))
                                                                                        
Alandlikkus - смирение (inimese suurim voorus, kristlaste a. ideaaliks on Jeesus Kristus - одна из великих добродетелей к которой стремится каждый христианин, идеалом смирения является Бог Слово - Иисус Христос)
                                                                                        
Al-amiin (araabia "lojaalne, aus") - аль-Амин (араб. "заслуживающий доверия")(üks prohvet Muhammedile omistatud nimesid islamile eelneval ajal - почëтное прозвище молодого пророка Мухаммеда)  
                                                                                      
Alba - альба (pikk valgelinasest riidest kitsaste varrukatega ja kandadeni ulatuv rüü, mida kantakse sutaani peal - длинное льняное облачение белого цвета с узкими рукавами, надеваемое под ризу) 
                                                                                       
Albilased - альбигойцы (12.-14. sajandi dualistliku sekti järglased keskusega Lõuna-Prantsusmaal - последователи дуалистической ереси с центром в Южной Франции)                                                                                        
Albilus - альбигойство (ketserlik sekt Lõuna - Prantsusmaal, millele on omane dualistlik maailmavaade, nime sai linn Albi nime järgi, tegutsesid 12.-14. sajandil) - христианская секта традиции манихейского дуализма, названа по городу Альби (Южная Франция) центру движения, действовали в 12-14 вв.) 
                                                                                       
Al-Džanna - аль-Джанна (paradiisiaia nimetus Koraanis - мусульманский Райский сад)
                                                                                        
Aleihim salam (ar. "rahu olgu nendega") - алейхим салям (араб. "мир ему")(öeldakse prohvetite mainimisel - употребляется при упоминании имëн пророков)                                           
                                             
Aleikum salam (ar."ka teiega olgu rahu") - салям алейкум (араб. "мир Вам!") (moslemitel vastus tervitusele - ответ на приветствие у мусульман)
                                                                                        
Aleksandria Õigeusu Kirik - Александрийская Православная Церковь (kiriku asutajaks oli püha apostel Markus, Egiptusemaal pandi alus mungaelupidamisele - Antonius Suur (+356), Pachomios Suur (+348) ja teised, nüüdisajal on kirikul üle 160 pühakoja ning 3 kloostrit - основана святым апостолом и евангелистом Марком, дала христианскому миру великих учителей и борцов за православие - святителей Афанасия Великого (+373) и Кирилла Александрийского (+444), является родиной монашества (Антоний Великий (+356), Пахомий Великий (+348), египетские аввы Паисий Великий (+400) и Пимен Великий (+450))
                                                                                         
Al-Fatiha - аль-Фатиха (Avaja, islami meieisapalve - сура "Открывающая книгу", квинтэссенция Священного Писания мусульман)
                                                                                        
Algkristlus - первохристианство
                                                                                        
Algristikogudus - раннехристианская община ("aga kõik need, kes uskusid, olid üheskoos, ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine" Apt. 2:44 - "Все же верующие были вместе и имели все общее" Деяния 2:44)  
                                                                                      
Alguspsalm - предначинательный салон (103 (104).psalm "Kiida, mu hing, Issandat..."), millega algab õigeusu kirikus õhtuteenistus - 103-й псалом ("Благослови, душе моя, Господа..."), которым начинается вечерняя служба в православной церкви)
                                                                                       
Alhamdulillah - альхамдулилах (tänud ja kiitus olgu Jumalal - слава Аллаху!)

Alkohoolikute "kirik" - "Церковь" для алкоголиков (Gabola (tsvana keeles "märjuke") "kirik", mis otsib veinist vaimset tõde. Asub Lõuna-Aafrika keskprovintsis Orange Farmi linnas - "Церковь" Габолы («выпивка» на языке тсвана) ищет духовную истину в вине. Находится в городе Оранж Фарм в центральной провинции Южноафриканской Республики)
                                                                                        
Allah (araabia al-Lāh -  "ainujumal") - Аллах (араб. al-Lāh - "Единый Бог") (Koraanis Jumal kui maailma Looja, ainujumal, võrreldamatu ja kujuteldamatu, temal on 99 "ilusat nime" - имя собственное Бога в исламе; единый, уникальный и несравнимый, творец всего сущего, конкретного образа не имеет, но имеет 99 "прекрасных имен")
                                                                                        
Allikakabel - часовня у источника
                                                                                        
Allilma laskumine - сошествие во ад (Kristuse hinge minek põrgusse, eesmärgiga vabastada sealt Vana Testamendi õiglased - схождение Христа душой во ад, с целью освобождения заключенных там ветхозаветных праведников)
                                                                                        
Almah (heebrea "noor abiellumisealine naine") - альма (almah - древнееврейское "молодая женщина или девушка, дева") (sõna, mida kasutatakse Vanas Testamendis 7 korda ja mille täpne mõte oleneb kontekstist ehk noor naine või neitsi - слово встречающееся в Ветхом Завете всего 7 раз и в зависимости от контекста может пониматься как молодая девушка в смысле возраста или же как девственница) 
                                                                                       
Al-masžid al-haram (ar. "keelatud, püha mošee, kummarduskoht") - аль-Масжид аль-Харам (араб. "священная мечеть") (Kaaba ja Püha Mošee koos lähima ümbrusega - Кааба и построенная вокруг неё мечеть Харам) 
                                                                                       
Aloka - а-лока (džainausu kosmoloogias ebakosmos, kus ei ole mitte midagi - у джайнов невидимое пространство, не мир)
                                                                                        
Altaan - алтан ( Ecuadori katedraalite osa, mida ehitati ristimata indiaanlaste jaoks, et nad saaksid sealt jälgida jumalateenistust - вход в эквадорский собор, специально отведенный для некрещенных индейцев, чтобы они смогли наблюдать за литургией)
                                                                                        
Altar (ladina altaria - "kõrgem koht, ohverdamispaik") - алтарь (лат. altaria - "высокий жертвенник") (kirikutes jumalateenistuse keskne koht, püha paik, kuhu sisenemine on lubatud ainult kirikuteenistuseks pühitsetud inimestel - священное место в восточной части ц. находящееся на возвышении (в православной церкви алтарное пространство), в алтарь допускаются только священнослужители (исключение пономари и алтарники)) 
                                                                                       
Altariesine (kreeka "sõleas") - солея (греч. "sõleas") (kirikus ikonostaasi ees paiknev astmetega kõrgendus - в церкви возвышенная часть пола перед иконостасом)                                                                                         
Altariteenija - алтарник (preestri abiline õigeusu kirikus - ставшее общепринятым к концу 20 в. в Русской Церкви именование мужчин-мирян , помогающим священникам в алтаре)  
                                                                                      
Aluskuub - подрясник (õigeusu k. preestri kandadeni ulatuv pikkade kitsaste varrukate ja kinnise kaelusega tavariietus - в православии нижняя облачение духовенства и монашествующих: длинная одежда до пят, с узкими рукавами)
                                                                                        
Alusrüü - подризник (õigeusu k. preestri ja piiskopi jumalateenistusrõivas, mida kantakse Liturgia ajal aluskuue peal - нижнее богослужебное одеяние православного священника, одеваемое поверх подрясника) 
                                                                                       
Am-al-nakhbah ("katastroofiaasta") - aм-аль-накхбах (араб. "год бедствий") (aasta 1920, mil Suurbritannia ja Prantsusmaa väed pärast Osmanite impeeriumi kokkuvarisemist marssisid sisse Lähis-Itta - название 1920-го года у мусульман, когда воспользовавшись развалом Османской империи, войска Франции и Великобритании совершили марш-бросок по странам Ближнего Востока) 
                                                                                       
Amaterasu ("Suur püha jumalanna, taevas särav") - аматэрасу ("Великая священная богиня, сияющая на небе") (shinto panteoni kõrgem kami (päikesejumalanna) - в японской мифологии богиня солнца и прародительница японских императоров)
                                                                                        
Ambon (kreeka  ambõn - "kõrgendik") - амвон (греч. ambõn - "возвышение") (õigeusu k. altariesise keskel kuninglike uste vastas etteulatuv osa - в православной ц. возвышение  солеи напротив царских врат, с амвона читается Евангелие, произносятся проповеди)
                                                                                        
Ambonitagune palve - заамвонная молитва (palve, mille õigeusklik preester loeb liturgia lõpus, astudes ambonilt alla - молитва, читаемая православным священником в конце литургии, для этого ему необходимо спуститься с амвона и повернуться лицом к царским воротам)
                                                                                        
Amida - Амида (Amitabha kultus Jaapanis - культ поклонения будда Амитабха в Японии)
                                                                                        
Amidaism - амидаизм (jaapani budism, buda Amida keskmes, esimesed koolid tekkisid 10.-11. sajandil, a. järglastelt ei nõuta muud, kui tema nime korduvalt korrata -  японская разновидность буддизма, сложившаяся вокруг культа будды Амиды, первые школы а. возникли в 10-11 вв., верующему предлагается полностью положиться на помощь Будды Амиды не затрачивая собственных усилий  и лишь многократно повторяя его имя)
                                                                                        
Amidistid - амидаисты (амидисты) (Jaapani juhtiva budistliku kooli järgijad, kokku umbes 20 mln. inimest - последователи ведущей школы буддизма в Японии, всего более 20 млн. человек)  
                                                                                      
Amiin (heebrea "nii olgu") - аминь (moslemitel aamen - аминь у мусульман)
                                                                                        
Amiš - амиш (USA-s asuv usukogukond, alguse saanud 17. sajandi lõpus Euroopas mennoniitidest, kogukonna asutaja oli Jacob Amman - религиозная секта в США, образовавшаяся после раскола с мамонитами в 17в., бежали от преследований из Германии, до сих пор говорят на древнем диалекте, совершенно не используют в хозяйсте электрические приборы) 
                                                                                       
Amiktus - амикт (esimene riietusese, mida piiskop selga paneb, kui ta missaks riietub; ristkülikukujuline valge linane rätt, millele on õmmeldud või tikitud rist - белый прямоугольный плат с тесëмками по двум углам, который католический священник повязывает на шею прежде чем облачиться в альбу)
                                                                                        
Amitabha (sanskr. - "mõõtmatu valgus") - Амитабха (санскр. "неизмеримый свет") (mahajaana ja vadzhrajaana mütoloogias üks budadest, enne budaks saamist oli A. Bodhisattva, ükskord võttis ta vastu otsuse luua eriline, igas mõttes täiuslik budaväli, kus võiksid sündida kõik kannatavad olendid, kes usuvad A., peale budaks saamist lõigi A. selle budavälja (Sukhavati) ning hakkas seda valitsema, A. maiseks ilminguks peetakse Shakjamunit - будда в мифологии махаяны и ваджраяны, культ его возник в Индии в первые века после Р.Х., а. создатель и владыка рая Сукхавати в котором могут возрождаться все страдающие и уверовавшие в могущество А. живые существа, эманация А. бодхисаттва Авалокитешвара, земное воплощение  Будды Шакьямуни) 
                                                                                       
Amrit - амрита (амброзия, дающая жизнь) (sikhide magustatud püha vesi - магическая смесь воды и стали, дается при крещении всем сикхам) 
                                                                                       
Amritsar ("nektaritiik") - Амритсар ("водоем нектара") (sikhide kõige püham linn - священный город сикхов)
                                                                                        
Anabaptism (kreeka - "ümberristija") - анабаптизм (греч. - "перекрещенец") (16. sajandi reformatsiooni radikaalne liikumine, sai alguse Šveitsis, ainuõigeks peeti täiseas ristimist, nõudsid varade ühisomandit - протестантское течение возникшее в 1525 г. в Цюрихе Швейцария, основателем является Конрад Гребель отколовшийся от рядов последователей Цвингли, провозглашали создание свободных церквей, в качестве модели предлагали раннехристианскую ц.) 
                                                                                       
Anabaptistid - анабаптисты (anabaptismi pooldajad - сторонники анабаптизма, перекрещенцы создававшие добровольные религиозные сообщества на основе ревностного соблюдения новозаветных установлений)
                                                                                       
Anafoor (kreeka anaferõ - "ohvrit tooma") - анафора (греч. anaferõ - "возношение") (õigeusu kirikus Liturgia põhiosa, algab pärast Usutunnistuse lugemist, ohvriks tuuakse leib ja vein, mida pühitsetakse Kristuse Ihuks ja Vereks - основная часть православной Литургии, начинается сразу по прочтении Символа Веры, дары возношения хлеб и вино таинственно прелагаются в Тело и Кровь Христа) 
                                                                                       
Anahoreetlus (kreeka anacorhsiz - "eraklus") - анахоретское монашество (греч. anacorhsiz - "отшельничество") (vt. eremiitlus - отшельническое монашество, основателем является Антоний Великий, по установленному им порядку подвижники , под руководством опытного наставника, жили уединенной жизнью в отдельных хижинах или пещерах) 
                                                                                       
Analabos (kreeka analabos - "võtma") - аналав (греч. analabos - "воспринимать") (nelinurkne riidetükk Kolgata Risti kujutisega, mida kannab suurde skeemasse pühitsetud õigeusklik munk või nunn - принадлежность одежды православного монаха великой схимы) 
                                                                                       
Analoog (kreeka analogion - "raamatualus") - аналой (греч. analogion - "подставка для книг") (alus õigeusu kirikus, mida kasutatakse jumalateenistuse käigus raamatute lugemiseks, samuti asetatakse selle peale  kummardamiseks Evangeelium, rist või ikoonid - в православной ц. высокая подставка (столик с наклонным верхом) на которую во время богослужения кладут книги для чтения, а также для поклонения Евангелие, крест или икону) 
                                                                                       
Analoogikoon - аналойная икона (ikoon õigeusu kirikus, mis asetatakse analoogile - икона предназначенная в православной церкви для положения на аналой)                                                                                        
Ananda (sansk. "rõõm") - Ананда (санскр."радость") (budistlikus mütoloogias Šakjamuni nõbu ja lemmikõpilane, A. oli ilmselt ajalooline isik, kelle elulugu on hiljem mütologiseeritud, 20 aastat peale Šakjamuni jõudmist nirvaanasse, hakkas A. tema eest hoolitsema ning jäi tema kõrvale tema surmani, arhatiks sai A. alles pärast Šakjamuni surma - любимый ученик Гаутамы, который сопровождал Будду как слуга в течении 45 лет)
                                                                                        
Anastasis - анастасис (ikoon, mis kujutab Kristuse ülestõusmist igavikku - вид иконографии Воскресения Иисуса Христа)
                                                                                        
Anastassia (Vladimir Megre sekt) - секта Владимира Мегре "Анастасия"  (neopaganlik sekt, loodi Venemaal aastal 1994 V. Megre poolt, sekti järgijad kummarduvad "müstilisele" naisele, kes olevat elanud Siberis ja omab "üleloomulikke võimeid", aastal 2000 pidi Megre kohtus tunnistama, et Anastassia kuju on väljamõeldis ja kõik tema raamatud tuleb arvata fantastika žanri hulka, arvab, et kõik maailma religioonid on ajalikud, aga Jeesus, Mooses, Muhammad ja Budda on Anastassia vanemad vennad, õpetab, et meie maailma vallutavad tulnukad, aga inimestest saavad biorobotid - неоязыческая секта, создана в России в 1994 г. В. Мегре (1942-), последователи секты верят в существование мифической женщины "Анастасии", героини книг В. Мегре, якобы живущей в Сибири и обладающей сверхестественными способностями, в 2000 г. в районном суде г. Санкт-Петербурга В. Мегре заявил, что Анастасия это вымышленный образ и все его книги подпадают под жанр научной фантастики, по версии Мегре Иисус Христос, Моисей, Мухаммед, Будда и Рама являются старшими братьями Анастасии, пророчит превращение людей в биороботов под наблюдением инопланетян)
                                                                                        
Anateem (anathema) (kreeka anâthēma - "on neetud") - анафема (греч. anâthēma - "проклятие") (kiriku osadusest väljajätmine, mida rakendatakse väärõpetuste kandjate ja levitajate suhtes - исключение из религиозной общины, вид наказания за распространение ложных учений, практикуется в христианстве и иудаизме)
                                                                                        
Andeksandmise palve - разрешительная молитва (1. palve, mille preester loeb pärast pihti, andes meeleparandajale andeks tema pihitud patud;  2. palve, mille preester loeb matuseteenistuse lõpus - 1. молитва исповеди при которой священник данной ему властью отпускает кающемуся исповеданные им грехи;  2. молитва совершаемая священником во время отпевания) 
                                                                                       
Andeksandmise pühapäev - прощёное воскресенье (õigeusu kirikus pühapäev vahetult enne Suure Paastu algust - в православной церкви последнее воскресенье накануне Великого поста) 
                                                                                       
Andharka - андхаки (nelja hinajaana koolkonna (Purvasaila, Aparasaila, Rajagirika ja Siddharthika) üldnimi, pärineb alalt, kus nad levisid esimestel sajanditel pKr. - по названию района Андхры в юго-восточной Индии, последователи монаха Махадэвы, включает 4 ветви школы махасангхика: Пурвашайла, Апарашайла, Раджагария и Сиддхартхика) 
                                                                                       
Püha Andrea Kim Tae-Gon - Андрей Ким Таэгон (esimene korea preester, hukati 19. saj. tagakiusamiste ajal, kanoniseeriti 6.mail 1984 Paavst Johannes Paulus II poolt - первый корейский священник, погиб в 19 в. во время преследований, папа Иоанн Павел II канонизировал его и других мучеников за веру во время своей поездки в Корею 6 мая 1984 г.) 
                                                                                       
Andreas (kreeka  Andreia - "mehisus, vaprus") - Андрей (греч. Andreia - "мужественность, храбрость") (Siimona (Peetrus) vend, Jeesuse jünger-apostel, samuti Andreas Esmakutsutu, sest ta järgnes esimesena  Jeesusele, Venemaa ning Šotimaa kaitsepühak - брат Симона или Петра, один из 12 апостолов Иисуса Христа, также Андрей Первозванный, так как первым из апостолов последовал за Христом)

Androgüün - андрогин (apokrüüfilises "Juubelite raamatus" mõlemasooline Aadam, kelle küljest Issand võttis hiljem tüki välja ja lõi Eeva - двуполый Адам, согласно "Книги Юбилеев" - "И после этого всего Он сотворил человека, одного, мужа и жену сотворил их...")
                                                                                       
Anglikaanlus - англиканство (tekkis protestina Rooma-Katoliku kiriku vastu 1532.a. кuningas Henry VIII eestvedamisel - одно из основных направлений в протестантизме, возникло в Англии во время Реформации , связывается с именем короля Англии Генрихом VIII, 1532 г. считается датой раскола с католической ц., с 1988 г. допускают женский епископат, строй богослужения весьма близок к католическому)  
                                                                                      
Anglikaanid - англикане (Inglismaa riigikiriku liikmed - прихожане англиканской государственной церкви Англии)
                                                                                        
Anglikaani kirik - англиканская церковь (Inglismaa riigikirik - государственная ц. Англии)
                                                                                        
Angra Mainiu - Ангро-Майнью (zoroastrismis kuri hävitaja - зло, олицетворяемое злым богом в зороастризме)

Ani - Ани (Ani on 1001 kiriku linn. Armeenia pealinn Bagratiidide kuningriigi kuld­ajastul I–II aastatuhande vahetusel. Tänapäeva Ani Lõvivärava kohal lehvib Türgi lipp - город тысячи Церквей. Ани, как называли его в Средние века, – расположен на турецкой территории поблизости от нынешней границы с Арменией. Расцвет Ани пришелся на X-XI вв, когда он был столицей царства армянских Багратидов)
                                                                                        
Animism (lad. anima, animus - "hing, vaim") - анимизм (лат. аnima, animus - "душа, дух") (hingedeusk, usk vaimudesse - вера в существование душ и духов)                                                                                        
Annisäiliti (Pühade Andide laegas) - дарохранительница (kiriku aujärjel asuv  pühitsetud laegas, milles hoitakse Pühasid Ande - в церкви священный сосуд в котором хранятся преждеосвященные дары, обычно устанавливается на престоле) 
                                                                                       
Anonüümne kristlus - "анонимное христианство" (20. sajandi saksa teoloog Carl Raaneri idee, vastavalt sellele iga inimese püüdlemisele paremuse poole järgneb pöördumine usku ja vältimatult just kristlusesse - идея немецкого богослова 20 в. Карла Ранера, согласно которой любой человек на земле пытающийся следовать "образу добродетельного человека" неизбежно придет к вере и этой верой несомненно будет христианство) 
                                                                                        
Anonüümne kristlane - "анонимный христианин" (vastavalt saksa teoloog Carl Raaneri ideele - iga inimene, kes otsib Jumalat - любой человек ищущий бога согласно концепции немецкого теолога Карла Ранера)
                                                                                        
Ansarid - ансары (need, kes abistasid Muhammadit Medinas - жители Медины побратавшиеся с мухаджирами) 
                                                                                       
Antidoor (kreeka antidōron - "anni asemel" ) - антидор (греч. antidōron - "вместо дара") (pühitsetud leib, mida antakse inimestele, kes ei ole valmis Pühadest Andidest osasaamiseks - освященный хлеб, раздается в конце литургии верующим не готовым для причащения)
                                                                                        
Antifoon (kreeka antiphōnon - "vastukõlav") - антифон (греч. antiphōnon - "противогласие") (laul jumalateenistusel, mida laulavad kordamööda kaks koori - жанр старинного литургического пения, исполняется попеременно двумя хорами)
                                                                                        
Antiklerikalism - антиклерикализм (liikumine, mis on suunatud kiriku ja vaimulikkonna eesõiguste, kuid mitte usu vastu - общественное движение направленное против господствующей роли церкви) 
                                                                                       
Antikristus - Антихрист (valekristus, kes ilmub enne Kristuse teist tulekut, ta kehastub tõe, headuse ja õigluse kandjaks ja suudab hullutada  vägevate tegude ja valeimedega kõiki rahvaid, inimkonna viimase kiusatuse tähtaja (3,5 a.) möödudes hävitab antikristuse Jeesus Kristus - лжехристос, человек который сумеет через ложные знамения и чудеса убедить все народы мира и в первую очередь Израиль в том что он и есть долгожданный Мессия, заставит себе поклоняться как Богу, царствование его продлится 3,5 года после чего будет низвергнут Иисусом Христом)
                                                                                        
Antimins (kreeka anti - "asemel" ja lad. mensa - "laud, aujärg") - антиминс (греч. anti - "против, вместо" и лат. mensa - "стол, престол") (Kristuse haudapanemise kujutisega pühitsetud rätik, mille sisse on õmmeldud mõne pühaku säilmed, ilma selleta ai saa teenida Liturgiat - в православии четырехугольный льняной или шелковый плат с изображением положения Иисуса Христа во гроб, 4 евангелистов по углам и с зашитой в середине частицей мощей, без антиминса нельзя служить литургию)  
                                                                                      
Antipaasa (kreeka antipasha - "paasa asemel") - антипасха (греч. antipasha - "вместо Пасхи") ( õigeusu kiriku kalendri järgi esimene pühapäev pärast Kristuse Ülestõusmise püha - в православии первое воскресенье после Пасхи)

"Antisemithox tabletid" - "таблетки от антисемитизма" ("semitismivastased tabletid" olid välja antud Prantsusmaal Euroopa juudi organisatsiooni poolt sallimatuse juutide vastu võitlemise raames. Mesikomme saab veebipoest osta 5 euro eest - "таблетки" Антисемитокс ("Antisemithox") выпущены во Франции Европейской еврейской организацией в рамках борьбы против националистического нетерпения к евреям. Медовые конфетки можно приобрести в интернете-магазине за 5 евро)
                                                                                       
Antitrinitaarid (anti...ja lad. trinitas - "kolmainsus") - антитринитарии (от анти...и лат. trinitas - "Троица") (ketserlik liikumine, tekkis 16. sajandil Itaalias, eitasid Jumala kolmainsuse dogmat,  arvasid et Jeesus Kristus on prohvet, aga Püha Vaim on jumalik "vägi" - сторонники антитринитарного учения направленного против Божественной Троицы, Христос считается лишь человеком, а Святой Дух божественной "силой", возникло в 16 в. в Италии) 
                                                                                       
Antonius Suur - Антоний Великий (ida munkluse ja anahoreetluse isa (251-356), päritolult kopt, 20-aastaselt jagas oma varad laiali ja läks kõrbesse, veetis kokku üle 70 aasta täielikus üksinduses, aastal 350 tuli Aleksandriasse, et kaitsta kirikut arianismi eest, püha Antoniuse säilmed asuvad Arli kirikus Prantsusmaal, püha Antonius on nime andnud ka Tallinna Tõnismäele - 15. sajandil asus seal Antoniuse kabel - (251-356), основатель христианского монашества отшельнического типа, родился в коптской семье благородных и богатых родителей, в 20 лет после смерти родителей отказался от наследства и ушел в пустыню, прожил уединëнно более 70 лет, в 350 г. пришел в Александрию, где выступил против арианства, мощи святого находятся в г. Арль (Франция))
                                                                                        
Antroposoof - антропософ (R. Steineri vaimse liikumise järglane - сторонник духовной науки (антропософия) Р. Штейнера)
                                                                                        
Antroposoofia (kreeka anqrwpoz - "inimene" ja sophía - "tarkus") - антропософия ( греч. anqrwpoz - человек и sophía - мудрость) (1912.а. Rudolf Steineri (1865-1925) rajatud vaimne liikumine, mis püüab edendada nii üksikinimese kui ka kogu inimkonna hingelis-vaimset ja kultuurialast arengut - основанная в 1912 г. Р.Штейнером (1865-1925) "наука о духе" - методика самоусовершенствования и развития предполагаемых тайных способностей человека к духовному господству над природой) 
                                                                                       
Anuttara jooga tantra - ануттарайога тантра (täieliku sisepuhastuse tantra - тантра наивысшей йоги) 
                                                                                       
Anuvrata'd - ану-враты (väiksed tõotused, mida annavad džainiusu ilmikud - этические обеты джайнистов-мирян) 
                                                                                       
Aparasaila ("läänemäe kool") - апарашайла ("школа западной горы") (hinajaana koolkond, arenes Caitivast - см. Пурвашайла)
                                                                                        
Apofaatiline tee - апофатический путь (часто отрицательный или мистический путь) (tee Jumala tunnetamiseks, peetakse kõik Jumalale omistatavad predikaadid ("Kõikvõimas","Kõikjalolev" ja jne.) ebatäpseteks või valedeks ning heidetakse need üksteise järel kõrvale eesmärgiga saada üha täpsem ja täielikum vastus küsimusele "Mida Jumal ei ole?" - один из двух возможных путей Богопознания, предпологает отвержение всего существующего так как оно ниже Его, так идя путем отрицания и постепенно отстраняя все что было познано,  в мраке полного неведения мы приблизимся к Неведомому) 
                                                                                        
Apokalüptiline kirjandus  - апокалиптическая литература (religiosse kirjanduse žanr - буквально литература, дающая человеку откровение о божественных тайнах, тайнах последних дней мира, его конца и будущем мире) 
                                                                                       
Apokatastasis (kreeka apokatastasis - "taastamine") - апокатастасис (греч. apokatastasis - "восстановление") (Origenese väärõpetus, mille kohaselt kõik loodu, kaasa arvatud kurjuse jõud ja saatan ise ikkagi pääsevad, selle hereesia mõistis kirik 6. saj. hukka, sest Kristus ise kuulutas õiglaste igavest lahutamist patustest - еретическoе учение Оригена, согласно которому все существа в том числе и демоны и сам дьявол будут спасены, осуждена церковью в 6 в., так как противоречит словам И. Христа о вечном мучении за грехи) 
                                                                                       
Apokrüüfiline (kreeka apokryphos - "salajane") evangeelium - апокрифическое (apokryphos - "тайный, секретный") евангелие (varakristluse ajal levinud tekstid, mis pole tunnistatud kiriku poolt, põhjuseks oli tekstide kahtlane päritolu või otsene võltsitus, on teada üle 50 a. evangeeliumi (Peetruse, Tooma, Juuda, Maarja Magdaleena ja teised evangeeliumid) - раннехристианские тексты не признанные каноническими в силу своей сомнительности, неясности происхождения или явного вымысла, всего известно около 50 а. евангелий (от Петра, Фомы, Иуды, Марии Магдалены и др.)) 
                                                                                       
Apollinaarlus - аполлинарианство (Apollinarii õpetas, et Kristuse meel oli täielikult jumalik, aga ihu oli inimlik alles osaliselt, õpetus kuulutati ketserluseks 361.a. Konstantinoopolis toimunud esimesel Kirikukogul - ересь Аполлинария, осуждена Константинопольским Собором (361),  делая ударение на божественности Христа, частично отвергал Его истинную человечность, поскольку верил, что если бы Христос обладал человеческой природой во всей её полноте, то это предпологало бы наличие в Нём греховного начала)
                                                                                        
Apologeedid (kreeka apologētēs - "kaitsjad") - апологеты (греч. apologētēs - "защитники") (apoloogiate autorid, kristliku usuõpetuse kaitsjad 2.-3. saj. kiriku tagakiusamiste  ajal - авторы апологий, защитники христианского вероучения во время гонений на церковь во 2-3 вв.) 
                                                                                       
Apologeetika (kreeka apologia - "kaitse, õigustus") - апологетика (греч. apologia - "защита, оправдание") (süstemaatilise usuteaduse osa, mis kaitseb Jumala õpetuse tõdesid ja kristlasi seisukohti maailmavaateliste rünnakute ja väärõpetuste eest - раздел богословия, имеющий предметом защиту Божественного происхождения Священного Писания и истинности христианского учения от лжеучений и заблуждений) 
                                                                                       
Apostaasia (kreeka apostasia - "taganemine") - апостасия (греч. apostasia - "отступление") (teadlik usust taganemine, mis valmistab ette antikristuse tulekut - процесс отступления от веры ведущий к приходу антихриста)

"Apostel" (Epistel) - "Апостол" (jumalateenistuse raamat, mis sisaldab Apostlite tegude raamatut ja kirju - богослужебная книга, содержащая Деяния святых апостолов и их послания)                                                                                                     
Apostlid (kreeka apostolos - "saadik, käskjalg") - апостолы (греч. apostolos - "посланник") (Jeesuse Kristuse jüngrid, kes olid valitud kuulutama evangeeliumi jumalariigist ja Jeesuse ülestõusmisest, esialgu valiti 12, aga hiljem veel 70 apostlit - ученики Иисуса Христа, призванные Им для благовестия всем народам на земле о грядущем Царстве Божием, вначале самим Иисусом было выбрано 12 учеников, затем с целью расширения миссионерской деятельности еще 70) 
                                                                                         
Apostlisarnane - равноапостольный, -ая (pühak, kes levitas kristlust paganate hulgas ehk tegi apostlitööd - святой (святая), приравниваемый (-ая) к апостолам за его (еë) выдающиеся апостольские труды в деле распространения христианства среди язычников) 
                                                                                       
Apostlite paast - Петров пост (õigeusu kirikus peetakse ülemapostlite Peetruse ja Pauluse surma mälestuseks, algab nädal pärast Viiekümnepäeva püha ja kestab kuni 12. juulini (29. juunini) - древний пост, однако соблюдается только в православных церквях, установлен в память кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, начинается через неделю после Пятидесятницы и заканчивается 11 июля (28 июня) накануне дня св. апостолов Петра и Павла) 
                                                                                        
Apostolnik - апостольник (pead täielikult kattev ja vabalt õlgadele langev näoavaga nunna peakate - головной убор православной монахини в виде облегающего голову и ниспадающего на плечи с отверстием для лица покрова) 
                                                                                       
Apostoolia - секта апостоликов (ketserlik liikumine, alguse sai umbes 1260.a. Põhja-Itaalias, propageerisid apostellikku lihtsust, nõudsid varandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamist -  христианская секта возникла в 1260 г. в районе Пармы Северная Италия, проповедовали необходимость бедного образа жизни, выступали против католического духовенства, городских богачей и феодального государства)  
                                                                                      
Apostoolikud - апостолики (apostelvennad, 13.saj. Põhja - Itaalias alguse saanud ketserliku liikumise pooldajad - апостольские братья, приверженцы крестьянско-плебейской ереси в Северной Италии в конце 13 в.)  
                                                                                      
Appellandid - нереформированные янсенисты (jansenistid, kes rändasid neile avaldatud surve tõttu Madalmaadele ja rajasid oma kiriku - янсенисты бежавшие в середине 18 в. от преследований папы Римского из Франции в Голландию и основавшие там свою ц.) 
                                                                                       
Apsiid (kreeka hapsis - "võlv, kaar") - апсида, абсида (греч. hapsis - "свод") (altari poolümar võlvitud idasein - в христианских храмах алтарный выступ ориентированный на восток)                                                                                        
Aqida - акыда (islami imani (kõige uskumine) nurgakivi - исламское мировоззрение различных направлений ислама)
                                                                                        
Aqiqa - акыка (moslemitel ühe või kahe lamba ohverdamine lapse sünni puhul tänulikkuse märgiks Jumalale - у мусульман принесение в жертву барана на 7-й день после рождения ребëнка) 
                                                                                       
Aquino Püha Thomas - Св. Фома Аквинат (Аквинский) (1225-1274, sündis perekonnalossis Lombardias Napoli teritooriumil, geniaalne Itaaliast pärit mõtleja ja filosoof, kiriku Doktor, kanoniseeriti aastal 1323 - (1225-1274), величайший представитель схоластической философии, после смерти ему был присвоен титул "ангельский доктор", канонизирован в 1323 г.) 
                                                                                       
Ardžuna (sanskr. "valge,hele") - Арджуна (санскр. "белый, чистый") (Krišna õpilane, kellele Krišna avaldas tõe inimolemise kohta vahetult enne lahingut praeguse Delhi lähedal - ученик Кришны, которому последний открыл истину человеческого существования в священной беседе перед битвой) 
                                                                                       
Arhat (sanskriti arhat - "väärikas") - архат ( на санскрите arhat - "достойный") (budismis kõige kõrgem olend - в мифологии буддизма человек достигший наивысшего уровня духовного развития)  
                                                                                      
Arhidiakon (kreeka k. archidiakonos - "peadiakon") - архидиакон (греч. archidiakonos - "первый, главный диакон")(suure kloostri vanemdiakoni autiitel - почетный титул старшего диакона большого монастыря) 
                                                                                       
Arhierei (kreeka k. archi - "vanem" ja hieréus - "preester, vaimulik") - архиерей (греч. archi - "старший" и hieréus - "священнослужитель")(õigeusu kiriku kõrgem vaimulik - общее название высших православных священнослужителей) 
                                                                                       
Arhimandriit (kreeka archimandritēs (archi - "vanem" ja mandra - "karjaaed")) - архимандрит (греч. archimandritēs(archi - "старший", mandra - "загородь, хлев для скота"))(munkpreestri kõrgeim auaste - мoнашеский чин, дается как высшая награда монашествующему духовенству) 
                                                                                       
Arhontariki - архонтарики (Püha Mäel (Athose mägi) asuv külalistemaja - помещение для гостей при монастырях на острове Афон) 
                                                                                       
Ariaanlus (arianism) - арианство (üks suuremaid varaseid kristlikke õpetusi, mis eitas Jeesuse jumalikkust, ariaanluse järgi oli Jeesus küll Jumala loodud olendite seas suurim, kuid ta ei olnud Jumal - раннехристианское течение, названо по имени александрийского священника Ария (умер 336 г.), ариане отрицали божественную природу И. Христа)
                                                                                        
Arminiaanid - арминиане (hollandi protestandist preester Jacob Arminiuse (1560-1609) pooldajad, ei toetanud Calvini predestinatsiooniõpetust - последователи голландского протестантского священника Я. Арминия (1560-1609), отвергшего учение Кальвина о предопределении) 
                                                                                       
Armu-aujärg - престол Божественной любви 
                                                                                       
Armuküllased imed - благодатные чудеса (kristlaste uskumuste järgi toimuvad Jumala tahtel või Jumalaema, inglite või pühakute eestkostel - по верованиям христиан совершаются по воле Божией непосредственно или при посредстве Матери Божией, ангелов или святых) 
                                                                                       
Armulaualine - причащающийся (armulaual osaleja - участвующий в таинстве причащения)
                                                                                        
Armulauakarikas - потир (греч. - чаша) (armulaua pühitsemiseks määratud karikas - священный сосуд в виде чаши из которого причащаются священнослужители и миряне)                                                                                        
Armulaual käima - причаститься 
                                                                                       
Armulauale võtma - причастить 
                                                                                              
Armulaualeib - просфора, просвира 
                                                                                       
Armulaualeiva küpsetaja - просвирник  
                                                                                      
Armulaualusikas - лжица (väike lusikas, mida kasutatakse Pühade Andide vastuvõtmisel õigeusu kirikus, tehakse mitteoksüdeerivatest metallidest - небольшая ложка, сделана из металлов недающих окиси, употребляется при причащении в православной церкви) 
                                                                                       
Armulaud - причастие, причащение, евхаристия (kristliku kiriku sakrament, mille ajal usklikud saavad osa Jeesuse tõelisest Verest ja Ihust, veini ja leiva kujul - таинство приобщения на христианской литургии Тела и Крови Христовых, преосуществленных из хлеба и вина) 
                                                                                       
Armulauda andma (jagama) - причастить
                                                                                        
Armulauda saama - причаститься  
                                                                                      
Aron kadeš (juudi "püha laegas") - арон кадеш (ивр. "священный ковчег") (sünagoogis puust kast, kus hoitakse Toorat - деревянный ящик в синагоге для хранения Торы)

Ar-Rahma ("armulikkus") - Ар-Рахма ("милосердие") (esimene mošee Ukraina pealinnas, ehitustööd alustati aastal 1998, aga pidulik avamistseremoonia toimus 2. detsembril 2011, Kiievis elab umbes 60 000 moslemit - первая мечеть в украинской столице, строительство велось с 1998г. и завершилось торжественным открытием 2 декабря 2011г., в Киеве насчитывается около 60 000 мусульман)
                                                                                        
Artos (kreeka artos - "leib") - артос (греч. artos - "хлеб") (nisuleib, mida valmistatakse Kristuse Ülestõusmise pühadeks , jagatakse usklikele Valgusenädala laupäeval, meenutamaks paasarõõmu - квасной хлеб освящаемый в день Пасхи, раздается мирянам в субботу пасхальной недели, символически напоминает верующим о пребывании с ними воскресшего Иисуса Христа)
                                                                                        
Arulage - юродивый (Jumala pärast meeletu -  подвижник имеющий высокую степень святости, но прикрывающий это мнимым безумием) 
                                                                                       
Arulagedus  - юродство (Jumala pärast meeletus - высокая степень святости скрываемая за мнимым безумием)

Aryavarta ("aarialaste elukoht") - Арияварта ("место жительства арийцев") (India iidne nimi - название древней Индии)
                                                                                         
Ašariidid - ашариты (al-Ašari (935) järglased, kes asutasid 10. saj. moslemi suurima kalam-kooli, olid püüdnud ehitada silda ilmutuse Jumala ja loomuliku mõistuse vahele, kahtlesid, kas on üldse olemas üldisi seadusi ja ajatuid põhimõtteid - представители учения аль-Ашари (935), основной мусульманской школы калам после 10 в., занимали более мягкую позицию в отношении "абсолютного разума" мутазилитов)                                                                                        
                                                                                       
Aškenazi (heebrea - "Saksamaa") - ашкенази (древнеевр.  - "Германия") (juudid,kes elavad Saksamaal, Poolas, Valgevenes, Ukrainas je Leedus, suhtlemiskeeleks on jidiš - еврей, принадлежащий к социально-культурной общности, сложившейся в Северной Франции, Германии и славянских странах с языком идиш)

Ašura päev (araabia "kümnes") - день Ашуры (šiiidid mälestavad sel päeval Husseini, Muhamedi lapselapse märtrisurma (Karbala lahingus) aastal 680 AD - день траура по имаму Хусейну, погибшему при сражении при Кербеле в 680 г., отмечается 15 декабря мусульманами-шиитами)

Asher yatzar  - Ашер Яцар (juudi palve, milles öeldakse igal hommikul pärast vannituppa minekut tänu selle eest, et on suutnud omal jõul täita isegi selle kõige elementaarsema ülesande - согласно еврейской традиции благословление «Ашер Яцар» произносят после исправления как большой, так и после малой нужды. Перед тем, как произнести благословление «Ашер Яцар», нужно омыть руки.)
                                                                                       
Askees (kreeka askêsis - "harjutamine") - aскеза (греч. askêsis - "упражнение") (lihasuretus, ihuliste ja hingeliste kirgede mõistusele alistamine kehaliste ja vaimsete harjutuste abil, saavutatakse paastumise ja kinnisvarast ning ühiskonnast loobumise kaudu - практика духовных и физических упражнений с целью духовного роста, подчинению душевных и плотских влечений разуму, достигается путем поста, отказа от собственности и положения в обществе) 
                                                                                         
Askeet (kreeka asketes - "harjutaja") - аскет (аскит) (греч. asketes - "упражняющийся") (erak, kes elab rangelt paastudes ja palvetades - начиная с первых веков христианства человек проводивший всю жизнь в посте и молитве)

Asketism (askeetlus) - аскетизм (vt. askees)  
                                                                                      
Asr - аср (moslemitel pärastlõunase palve nimetus - название послеполуденной молитвы у мусульман) 
                                                                                       
Assalamu alikum (ar. "rahu olgu teiega") - ассалям алейкум (араб. "мир Вам!") (moslemite igapäevane tervitus - приветствие у мусульман) 
                                                                                       
Assessor (lad. assessor - "kaasistuja") - асессор (лат. assessor - "заседатель") (luteri kiriku kirikukogu liige - член церковного собора лютеранской ц.) 
                                                                                       
Assisi Püha Franciscus - Св. Франциск Ассизский ((1181-1226), Itaalia kaitsepühak, frantsiskaanlaste ordu rajaja - (1181-1226), покровитель Италии, в 25 лет отрекся от всего земного даже от собственного отца, основатель францисканского ордена, где монах должен быть нищим и вести странствующий образ жизни) 
                                                                                          
Assist (lad. assist - "juuresolev") - ассист, асист (лат. assist - "присутствующий") (ikonograafias kasutatavad kuldsed või hõbedased kiired ja laigud, sümboliseerivad jumalikku valgust - в иконописи лучи и блики написанные золотом и серебром, символизируют присутствие Божественного света) 
                                                                                        
Astrolaab - астроляб (kasutatakse Meka suuna määramisel, mis võimaldab moslemitel palvetada õiges suunas - переносной инструмент, позволяющий быстро и просто определить географические координаты, используется у мусульман для определения направления Мекки) 
                                                                                       
Asurad (sanskr. asura - "mittejumal") - асуры (санскр. а - сура - "не боги") (budistlikus mütoloogias olendid, kes moodustavad ühe kuuest sansaara sfäärist, a. peavad jumalatega raevukaid lahinguid, kuigi jäävad alati kaotajateks, tüliõunaks asurate ja jumalate vahel on müütiline puu Tshittapatali, mille juured asuvad asurate valdustes, viljad aga küpsevad taevavõlvil - персонажи индийской мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами низвергнутые на более низкие уровни, одна из причин раздоров - миф. дерево Читтапатали, корни которого находятся во владениях А., а ветви с созревающими плодами - во владениях богов)

Ateismi kateeder - кафедра атеизма (первая кафедра атеизма в США открылась в 2016 году в университете Майами - USA esimene ateismi kateeder avati 2016. aastal Miami ülikoolis) 
                                                                                        
Azej hajjim ("elu puud") - эцей хаим ("древки жизни") (kepp, mille ümber on keritud toorarull - деревянные палочки, которые поддерживают пергамент свитка Торы по мере его развëртывания по ходу годичного цикла еженедельных чтений)

Arhõzikuju - Архызский лик (Lunastaja kaljuikoon, avastati aastal 1999 Karatšai-Tšerkessias, arvatakse, et ikoon loodi IX-XIV saj. pKr. Palveränduritele ehitatakse kivitrepp, mille pikkus on 345 m., üleval asuvad vaateplatvormid ja park, pidulik avamine toimub 2011.a. kevadel - наскальная икона Спасителя, обнаружена в 1999 г. в Карачаево-Черкессии, датируется IX-XIV вв. после Р.Х. Для паломников строится лестница длиной в 345 м., а также смотровые площадки и парк, открытие планируется весной 2011 г.)  
                                                                                      
Ateism (kreeka "jumalata") - атеизм (греч. "безбожный") (õpetus sellest, et Jumalat ei ole olemas ja maailm tugineb ainult kosmilistele printsiipidele - отрицание существования Бога)                                                                                        
Athose mägi (kreeka Hagion Oros - "Püha mägi") - гора Афон (греч. Hagion Oros - "Святая гора") (püha mägi (kõrgus 2033 m.), unikaalne õigeusu kloostrite keskus Kirde-Kreekas, õigeusu munkluse keskus, naisi poolsaarele ei lubata - гора Афон (высота 2033 м.) на полуострове Эгейского моря, единственная в мире православная монашеская республика, женщинам вход воспрещен, первые свидетельства о поселении относятся к 5 веку) 
                                                                                       
Augsburgi usutunnistus - Аугсбургское Вероисповедание (P. Melanchthoni koostatud (1530.a.) ja Augsburgi riigipäeval kinnitatud luteri kiriku usutunnistuskiri, kirikukorralduse, jumalateenistuse ja usuõpetuse põhialused - основные положения веры первых лютеран, составил лютеранский богослов Филипп Меланхтон в 1530 г. ближайший соратник Мартина Лютера) 
                                                                                       
Augustiinlaste ordu - орден августинцев (katoliku kiriku poolt asutatud mungaordu, ordu liikmed elavad Püha Augustinuse teostest lähtuvate reeglite järgi, koosneb kahest usuvoolust: "augustiinlased-kanoonikud" (peamiselt preestrid) ja vennad augustiinlased - vaeste munkade ordu, asutatud aastal 1265 paavst Aleksander VI poolt (sealhulgas vaimulik kogukond loodud aastal 388 Püha Augustinuse poolt)) - католический монашеский орден, состоит из двух основных направлений: "августинцы-каноники" состоящее из священников и августинские братья - нищенствующий орден, созданный в 1265 папой Александром VI, куда вошла и община созданная Св. Августином в 388 г.) 
                                                                                       
Aujärg (altarilaud) - престол (neljakandiline laud, mis on ümbritsetud kahe pühitsetud riidega, altarilaud tehakse puust või kivist, pühakoja kõige püham koht, mille peal tuuakse Issandale Kristuse "veretut ohvrit" - четырехугольный стол посреди алтаря покрытый двумя священными одеждами, является самым священным местом в храме, поэтому проходить мимо него или прикасаться разрешается только священнослужителем, на столе совершается таинство Евхаристии ) 
                                                                                         
Aujärjeevangeelium - напрестольное Евангелие (suuremõõtmeline Е., mis asub aujärjel - находится на престоле и обычно большого размера) 
                                                                                       
Aujärjepüha - престольный праздник (pidulik tseremoonia õigeusu kiriku või kiriku kõrvalaltari pühaku või püha sündmuse mälestamiseks - в православной церкви праздник в честь святого или какого-либо события из святой истории, которому посвящен храм или один из его приделов) 
                                                                                       
Aupaiste - нимб (vt. nimbus)  
                                                                                      
Austamislaul - славословие (Püha Kolmainsust ülistavad laulud, eristatakse väikest ja suurt austamislaulu - прославление Святой Троицы в молитвах и церковной службе, различают малое и великое с.) 
                                                                                       
Autokefaalne (kohalik) (kreeka k. auto - "ise" ja kephalē - "pea") kirik - автокефальная (поместная) (греч. я. auto - "само" и kephalē - "глава, самоглавенствование") церковь (teistest samausulistest kirikutest sõltumatu kirik - в православии административно самостоятельная церковь) 
                                                                                       
Autonoomne kirik - автономная церковь (laiaulatusliku iseseisvusega õigeusu kirik, mis asub emakiriku alluvuses,  kiriku valitud kirikupea kinnitab emakirik - самоуправляющееся объединение епархий, монастырей, приходов и общин православного вероисповедания, статус церкви подтверждает Священный Синод материнской церкви)  
                                                                                      
Avalokitešvara - авалокитешвара (mahajaana ja vadžrajaana mütoloogias peamisi bodhisattvaid, kaastunde kehastus, A. võib võtta erinevaid kujusid (ühtekokku neid on 32), et päästa kannatavaid olendeid, kelle karjeid ja oigeid ta kuuleb, A. võib esineda hinduistliku jumala kujul, budana või mistahes olendina ning ilmuda mistahes sansaara sfääris (sealhulgas ka põrgus) - бодхисаттва в мифологии махаяны и ваджраяны выступающий, как олицетворение сострадания, его образ сложился в последние века до Р.Х., известны 32 его формы, в том числе инд. боги Брахма, Ганеша, Шива, Вишну) 
                                                                                       
Avantaka - авантака (hinajaana koolkonna kool, arenes Sammitiyast (Vatsiputriya kool) - школа традиционного буддизма выросшая из самматия (ветвь школы ватсипутрия))                                                                                        
Avataara (sanskr. "allalaskunu") - аватар (санскр. "тот, кто нисходит") (Jumalainimene, inimesena sündinud Jumal - воплощение бога на земле в какой-либо форме, проявление божества в человеческой природе) 
                                                                                       
Avesta - Авеста (zoroastrismi pühakiri - древнеиранское собрание священных книг зороастризма, из 20 книг сохранилось не более 1/4) 
                                                                                       
Axios (kreeka "on vääriline") - аксиос (греч. "достоин") (sõna, mida õigeusu kiriku arhierei hüüab diakoniks-, preestriks- või piiskopiikspühitsemisel - произносится православным архиереем при рукоположении диакона, священника или епископа)  
                                                                                      
Ayodhya - Айодхье (Rama sünnikoht (linn)) - место рождения легендарного бога Рамы)
                                                                                        
Ayra Samaj - Арья Самадж (hindu reformistlik usuvool Põhja-Indias, asutatud aastal 1875 braahman Dayananda Sarasvati poolt - религиозно-реформаторское движение Северной Индии, основанное в 1875 г. Д. Сарасвати (1824-1883))